d

SGK TEŞVİK

453.221 Görüntülenme

6111 Sayılı İlave İstihdam Teşviki

SGK Teşviklerinden Kimler Faydalanabilir?

Vergi denetimi yapmak suretiyle şirketinizin vergisel olarak tüm kayıtları incelenerek, hesaplarınızın muhasebe uygulamaları genel tebliğine ve vergi mevzuatına uygunluğu araştırılır, hesaplarınızın olası bir vergi incelemesinde karşılaşabileceğiniz ve tenkit edilebilecek hususlar yönünden kontrolü yapılır, muhtemel vergi tasarruflarınız ve potansiyel vergi riskleriniz raporlanmak suretiyle sizlere bildirilir. Çalışma sistemimiz hakkında sizlere bilgi verdikten sonra muhasebe sisteminiz, beyanname ve bildirimleriniz üzerinde 10 gün içinde sonuçlandıracağımız değerlendirme ile adeta vergi ve muhasebe sisteminize bir check-up yaparak potansiyel vergi risklerinizi ve potansiyel vergi tasarruflarınızı sizlere bir rapor halinde sunuyoruz. Bu çalışma sonrasında dilerseniz yıllık bir danışmanlık planı veya talebiniz üzerine belirli konular üzerinde çalışma yapmak üzere sizlerle anlaşma yapıyoruz.

İşveren Yönünden:

 • Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,
 • Primler yasal süresi içinde ödenmeli,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı,
 • Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı,
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,
 • Yararlanma süreleri erkeklere ve kadınlara, sahip olunan belgelere ve yaşa göre değişmektedir.

İşveren Yönünden:

 • İşe alındığı tarihten önce, belirli bir dönemde işsiz olmalı
 • Ortalama sigortalı sayısına ilave çalıştırılmalı

Teşvikten Yararlanma Süreleri

Teşvikten yararlanma süresi kadın veya erkek ve sahip olunan belgelere ve yaşa göre değişmektedir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir.

A. Sigortalı için işe giriş tarihi itibari ile 18–29 arası erkek ya da 18 yaşından büyük kadın olması durumunda;

 • Mesleki yeterlilik belgesi sahibi ise. (48 Ay)
 • Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya türkiye iş kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmişse. (36 Ay)
 • Mesleki yeterlilik belgesi sahibi değilse veya işgücü yetiştirme kursunu bitirmemişse. (24 Ay)

B. Sigortalının işe giriş tarihi itibari ile 29 yaşından büyük erkek olması halinde.

 • Mesleki yeterlilik belgesi almış veya işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş ise. (24 Ay)

C. Sigortalının A ve B bentleri kapsamına girmesinin yanı sıra Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmış olması. (6 Ay İlave)

D. Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmasına rağmen mesleki yeterlilik belgesi almamış veya işgücü yetiştirme kursunu bitirmemiş ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmış olması. (6 Ay)

Özet

Son altı aylık ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilen çalışan için, çalışan ve işveren yukarıdaki diğer tüm şartları da sağlıyorsa işveren ilave istihdam sağladığı çalışan için 6111 sayılı teşvikinden yararlanır. Hazine tarafından sağlanan %5'lik indirime ek olarak %15,5 indirim hakkı kazanır. İndirim süresi 18–29 yaş arası genç ve kadınlarda daha uzun süreli uygulanmaktadır.

İş Hukuku

3.582 Görüntülenme

İş Hukuku ve Mahkeme Kararı Analizi

Günümüzde iş hukuku, işçi ve işveren ilişkilerini düzenleyen kritik bir hukuki alanı kapsar. Bu bağlamda, bir mahkeme kararı üzerinden iş hukuku konularını analiz ederek daha derinlemesine anlamak mümkündür.

Davacı İstemi: Davacının talepleri, çalışanın iş akdinin haksız ve bildirimsiz bir şekilde feshedildiğini iddia ederek ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti ve diğer alacaklarını talep etmesini içerir. Bu istem, davacının yaşadığı haksızlıkları ve taleplerini ortaya koyar.

Davalı Cevabı: İşverenin savunması, davacının iş kurallarına uymadığı, iş güvenliğini tehlikeye attığı ve haklı bir nedenle iş akdinin feshedildiği yönündedir. Burada, davacının işyerindeki davranışlarına ve iş akdinin feshedilme sebebini açıklayan detaylara odaklanılır.

Mahkeme Kararı ve Yargılama Süreci: Mahkeme, toplanan delillere dayanarak davanın kısmen kabul edildiğini belirtir. Bu aşamada mahkemenin nasıl bir değerlendirme yaptığı, hangi delillere önem verdiği ve sonucun nasıl şekillendiği anlatılır. Mahkemenin tavrı ve gerekçeleri, okuyucunun konuyu anlamasına yardımcı olur.

İş Hukuku Prensipleri: İş güvenliği, işçi hakları ve işverenin yetkileri gibi temel iş hukuku prensipleri ele alınabilir. Bu, okuyucuya iş hukukunun genel prensipleri hakkında bilgi verir ve mahkeme kararının bu prensiplere nasıl uyduğunu değerlendirmelerine yardımcı olur.

Temyiz: Davalı tarafın kararı temyiz ettiği belirtilir. Bu, davalı tarafın mahkeme kararına itiraz ettiği ve daha üst bir mahkemeye başvurduğunu gösterir.

İlgili konular hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen uzman bir bize danışınız.

Mevzuat

1.251 Görüntülenme

Mevzuat

SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER
ASGARİ ÜCRET
6735 SAYILI ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU IPC

Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılar İle Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Halinde Uygulanacak İdari Para Cezaları

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 7 nci bendi uyarınca; idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. 2018 yılı idari para cezası tutarları 2017 yılı Yeniden Değerleme oranında (%14,47) artırılmıştır. 2019 yılı idari para cezası tutarları 2018 yılı Yeniden Değerleme oranında (% 23,73) artırılmıştır.

İŞVERENİN ÇALIŞANLA İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE ELDE ETMESİ

Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 2017/21857 esas ve 2019/9884 karar sayılı 07.05.2019 tarihli kararında belirtildiği üzere;

Davacı işçinin çalışma süresi içinde kariyer sitelerine girdiği, sohbet sitelerinde zaman geçirdiği, bir başka arkadaşını işverenine bazı bilgileri vermemesi konusunda yönlendirdiği, şirketin araç vermemesi üzerine işvereni kötülediği, fuarlara katılmama konusunda çeşitli bahaneler ürettiği, iş sözleşmesinin başlangıcında kendisinde bulunması gereken vasıflar konusunda hatalı bilgi verdiği sabit ise de, davalı işverenin bu bilgileri işçinin bilgisayarına yerleştirdiği özel bir takip programı ile elde ettiği anlaşılmaktadır.

Kararın devamında, davacı işçinin gerek haberleşme ve iletişiminin kayda alınması gerekse kaybolan USB’ye usulsüz olarak el konulduğu iddiası ile davalı işveren hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, devam eden hazırlık soruşturmasının numarasını bildirdiği, davalı işverenin ise işçinin bu izlemeden haberdar olduğu veya izlemenin yapılacağı konusunda bilgilendirildiğine dair somut bir delil sunmadığı belirtilmektedir.

Yargıtay, davacı işçinin, bilgisayarında bulunan klavye yakalayıcısı adı verilen programdan haberinin olmadığı, işverence bu konuda bilgilendirilmediği, davacının rızası hilafına tüm kayıtların özel yahut işe ilişkin bilgi ayrımı olmadan işverence günlük olarak elde edildiğinin anlaşılması karşısında, elde edilen bu bilgilerin fesih sebebi olarak ileri sürülemeyeceğini değerlendirmektedir.

Aynı kararda Yargıtay, işverenin yönetim hakkının bir sonucu olarak işçiyi elektronik ortamda izlemesi ve takip etmesinin her zaman mümkün olduğunu ancak bunun için işçinin bu izleme hakkında bilgilendirilmiş olmasının şart olduğunu, işçinin izlendiğine dair bilgilendirilmemesi veya gizlice izlenmesi, bu izleme neticesinde elde edilen verilerin, iş sözleşmesinin işçi tarafından ihlal edildiğini açıkça ortaya koysa dahi, hukuka aykırı olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmektedir.

SORULARLA VERBİS

SORU 1- VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ (VERBİS) NEDİR?

SORU 2- VERBİSE KAYIT NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

SORU 3- VERBİS İLE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLMEKTEDİR?

SORU 4- YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİ VERİ SORUMLULARININ SİCİLE KAYDI NASIL YAPILACAKTIR?

SORU 5- YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİ VERİ SORUMLULARININ SİCİLE KAYDI NASIL YAPILACAKTIR?

SORU 6- YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK / TÜZEL KİŞİ VERİ SORUMLULARININ SİCİLE KAYDI NASIL YAPILACAKTIR?

SORU 7- VERBİSE NE ZAMAN KAYIT OLUNMALIDIR?

Soru 8- SONRADAN KAYIT YÜKÜMLÜSÜ OLANLAR SİCİLE NE ZAMAN KAYIT OLMALIDIR?

Soru 9- HANGİ VERİ SORUMLULARI VERBİSE KAYIT OLMAKLA YÜKÜMLÜDÜR?

SORU 10- KANUN UYARINCA SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN İSTİSNA GETİRİLEN DURUMLAR?

Diğer Sorular ve Cevalar için Lütfen Tıklayınız...

Sosyal Güvenlik Mevzuatı

BÖLGESEL TEŞVİK UZADI

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki 30/5/2013 Tarihli ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 23/02/2020 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 51 İl ile Gökçeada ve Bozcaada da 31/12/2020 tarihine kadar uygulanmaya devam edecektir. Daha önce verdikleri kanun numaraları ile (46486 – 56486 – 66486) bildirmeye devam edebileceklerdir.

2019 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ GENELGESİ

KONU: 2019 Yılı Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı.

30 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7162 Sayılı Kanun’un 10 uncu maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 78 inci madde ile asgari ücret desteğinin 2019 yılında da devam ettirilmesi sağlanmış ve bu konu 2019/25 Sayılı Sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa, konuya ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı 22/03/2019 tarihli ve 2019/8 sayılı SGK Genelgesi yayınlanmıştır.

Söz konusu Genelgede;

Kapsama giren sigortalılar,

Destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanması,

Günlük asgari ücret destek tutarının hesaplanması,

Destekten yararlanmaya ilişkin usul ve esaslar,

Sigorta primlerinin işveren ve sigortalı hisselerinin tamamının devlet tarafından karşılandığı durumlarda verilecek destek tutarı,

Alt işvereni bulunan işyerleri ve alt işverenlerle ilgili işlemler,

İhale makamlarınca destekten yararlanan işverenlerin hakedişlerinden yapılacak kesintilere ilişkin usul ve esaslar,

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalıştırılan sigortalılar hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Yapılan açıklamalardan öne çıkan bazı hususlar aşağıda özetlenmiştir.

Asgari ücret desteği, uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 90, 91, 92 nolu belge türlerini kapsamaktadır. Dolayısıyla uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulmayan sigortalılar bakımından söz konusu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Buna karşın belge verilmemesine rağmen uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki sigortalıları (Ev hizmetlerinde çalışanlar ve konut kapıcılığı) çalıştıran işverenlerde anılan destekten yararlanacaktır. Öte yandan uygulama, işsizlik sigortası primleri hariç yapılacağından, işsizlik sigortasına ait sigortalı ve işveren primleri bu destek kapsamında karşılanmayacaktır.

2018 yılının esas alınacak ilgili ayında yasal süresinde veya yasal süresi dışında verilen veya re’sen düzenlenen asıl, ek belgelerin/beyannamelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki/beyannamelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır. Bu nedenle elde işlem yapmayı gerektirecek rapor, mahkeme kararları vs. varsa işlemlerinin bir an önce yapılması gerekmektedir.

2018 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarım içeren belge türlerinden bildirilen ve günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 102 TL nin altında olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır. Öte yandan, 2018 yılının aynı ve müteakip aylarında bildirimde bulunulmamış veya bildirimde bulunulmuş olmasına rağmen;

– (0) gün (0) kazanç bildirilmiş olması halinde,

– Yapılan bildirimlerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin belge türleri dışında yapılmış olması halinde, bu ayı takip eden ilk bildirim yapılmış ayın aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimleri esas alınacaktır. Takip eden ay/aylarda da bildirim yapılmamış olması halinde bildirim yapılmayan dönemler hakkında ilk defa 2019 yılında tescil edilmiş işyeri gibi işlem yapılacaktır.

2018 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4/(a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısının ortalaması

– 500 ‘ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL,

– 500 ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 TL

destek sağlanacaktır.

Ortalama sigortalı sayısı , işyerinin 2018/Ocak ila 2018/Kasım ayı/dönemi arasında SGK’ye bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı ay/dönem aralığında SGK’ye bildirim yapılmış ay/dönem sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır.

Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan 2018/Ocak ila 2018/Kasım ayları/dönemleri arasında bazı aylarda sigortalı çalıştırılmamış olması halinde, ortalama sigortalı sayısı, bildirim yapılmış aylardaki toplam sigortalı sayısının bildirim yapılmış ay/dönem sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır.

Asgari ücret desteğine esas günlük tutarın belirlenmesi 2018 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4/(a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısının ortalamasına bağlı olduğundan, cari ayda bildirilen sigortalı sayısının 500’ün altında veya üstünde olması verilecek günlük destek tutarının belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır.

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayda verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki prim ödeme gün sayısının 3,36 veya 5,00 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanacak ve takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

Destekten yararlanılabilmesi için, işverenler 2019 yılına ait aylık prim ve hizmet belgesini/muhtasar ve prim hizmet beyannamesini yasal süresi içinde vereceklerdir. Buna göre yasal süresi içinde verilen asıl ve ek belgelerdeki/beyannamelerdeki toplam gün sayısından yine yasal süresinde verilen iptal belgelerdeki/beyannamelerdeki gün sayısı düşülerek yararlanılabilecek prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmemesi halinde belgelerin/beyannamelerin yasal süresinde verilmediği aylar için destekten yararlanılamayacaktır.

2019 yılı öncesi tescil edilmiş olan işyerleri için uygulanacak olan asgari ücret desteğinde işverenler Kuruma vadesi geçmiş borcu olsa dahi destekten yararlanılabileceği gibi, aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden kaynaklanan prim borçlarının ödenmiş olma şartı da bulunmamaktadır.

Destekten yararlanılacak ayda/dönemde aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4/(a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalıların sayısının, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4/(a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında olması halinde , en az sigortalı sayısının altında bildirim yapılan ayda/aylarda destekten yararlanılamayacaktır.Buna göre; destekten yararlanılacak aydaki/dönemdeki sigortalı sayısı ile en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının tespitinde;- Gün bildirimi yapılmayan (0 gün bildirilmiş) sigortalılar ile uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılmayanlar dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, 2, 7, 12, 19, 21, 22, 23, 25, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 ve 50 nolu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.- Her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.- Bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay içinde ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamış olması halinde , bu sigortalı için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

– Aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde, bir sigortalının birden fazla belge türü/kanun türü ile bildirilmiş olması halinde , bu sigortalı için ilgili dönemde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayı takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. İşverenin 2.3.2020 tarihine kadar destekten yararlandığı işyerinden kaynaklı mahsup edilecek prim borcunun olmaması dolayısıyla alacaklı olması durumunda alacaklı olduğu tutar, işverenin Kuruma olan diğer borçlarına (idari para cezası dahil) mahsup edilecektir. Mahsup edilecek başka borcunun olmaması durumunda, 5510 sayılı Kanun’un “Primlerin ödenmesi” başlıklı 88 inci maddesinin onaltıncı fıkrası hükümleri dikkate alınacaktır.

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2019/8 sayılı SGK Genelgesi

2019 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA

1- Asgari Ücret Desteğinin tutarı ne kadar olacak?

Geçtiğimiz yıllarda işçi başına 100 TL olarak uygulanan desteğin tutarı, 2019’da işyeri çalışan sayısına göre farklılık gösterecek. 500’den az çalışanı olan işyerlerinde destek kapsamına giren işçi başına günlük 5 TL, aylık 150 TL verilirken, 500 (dahil) üzerinde işçisi olan işyerlerinde desteğin tutarı günlük 3,36, aylık 100,8 TL olacak. Genel olarak teşvik sisteminde işçi sayısındaki artış teşvik tutarını da artırırken, asgari ücret desteğinde durum bunun tersi olarak işleyecek. Örneğin 490 kişi için73.500 TL destek alan işveren, 510 kişi için 51.408 TL destek alabilecek.

2- 2019 Asgari Ücret Desteğinde 500 işçi sayısında hangi ay esas alınacak?

İşyerinin 500’den az mı yoksa fazla mı işçi çalıştırdığı tespit edilirken cari ay çalışan sayısına değil, 2018 yılı çalışan ortalamasına bakılacak. Buna göre 2018 yılı Ocak-Kasım dönemi onbir aylık ortalama işçi sayısı 500’ün altındaysa 150 TL, 500 ve üzerinde ise 100,8 TL destek verilecek.

3- Asgari Ücret Desteği kapsamına giren işçiler nasıl belirlenecek?

İşyerinde hangi personellerin asgari ücret desteği kapsamına girdiği belirlenirken, 2019 yılı cari ay toplam prim ödeme gün sayısı esas alınacak. Fakat bu prim gün sayısı 2018 yılı aynı ayında, brüt 102 TL ve altında kazançla bildirilen prim gün sayısını geçemeyecek. Örneğin 2019 Ocak ayında işyerindeki toplam prim ödeme gün sayısı 1500 fakat 2018 Ocak ayında 102 TL altındaki prim ödeme gün sayısı 1100 ise, işverene (1100 x 5) 5.500 TL destek verilecek.

Öte yandan 2019 yılında ilk defa açılan işyerlerinde 2018 yılı ile karşılaştırma imkanı bulunmadığından, bu işyerlerine 2019 yılı toplam prim gün sayısı kadar destek verilecek. Toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunan sendikalı işyerlerinde ise 2018 yılı için prime esas kazanç sınırı 102 TL yerine 203 TL olarak uygulanacak.

4- Cari ay işçi sayısı Asgari Ücret Desteğinden yararlanmada belirleyici mi?

Evet, belirleyici olacak. 2019 yılı asgari ücret desteği uygulamasında, önceki yıllarda yer verilmeyen bir şarta daha yer verildi. Buna göre işveren, 2018 yılı oniki ayı boyunda uzun vadeli sigorta kollarından en az işçi bildirdiği aydaki çalışan sayısının altına düşerse, destekten yararlanamayacak. Örneğin 2018 yılında en düşük sayıda sigortalı bildirimi 245 kişi ile Ağustos ayında gerçekleşmişse, 2019 yılında işveren 245 kişinin altında bildirim yaptığı aylarda asgari ücret desteğinden yararlanamayacak.

5- Asgari Ücret Desteğinden mahrum kalma halleri nelerdir?

İşverenin asgari ücret desteğinden yararlanabilmesi için prim ve hizmet belgelerini yasal süresinde SGK’ya vermesi, primleri yine yasal süresinde ödemesi gerekiyor. Aksi halde bu aylarda destekten yararlanamıyor. Fakat prim borcunu yapılandıran veya taksitlendiren işverenler destekten yararlanabiliyor. İşyerinde sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenler ise destekten mahrum bırakılıyor.

6- Linyit ve kömür madenlerinde Asgari Ücret Desteği nasıl uygulanacak?

Linyit ve taşkömürü maden işyerlerinde, yer altında çalışan işçiler için asgari ücret normal ücretin iki katı olarak uygulanıyor. Dolayısıyla bu işyerlerinde destek kapsamına girecek işçiler belirlenirken, diğer işyerlerindeki gibi 102 TL değil, 271 TL brüt kazanç sınırı olarak esas alınıyor. Fakat her halükarda 2018 yılı ilgili ayındaki toplam prim ödeme gün sayısının yarısını geçemiyor. Örneğin 2019/Şubat ayı prim ödeme gün sayısı 8000, 2018/Şubat ayı 271 TL altındaki prim gün sayısı 6500 olsun. 2018/Şubat ayı toplam prim gün sayısının yarısı da 5000 ise, bu işyerinde 2019/Şubat ayı için uygulanacak destek tutarı (5000 x 5) 25.000 TL’dir.

7- İhale konusu işlerde asgari ücret desteği verilecek mi?

Genel kural, özel sektörün üstlendiği ihale konusu işyerlerine de asgari ücret desteğinin verilmesidir. Fakat sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler içinişverenin aldığı asgari ücret desteği kadar tutar, ilgili idare tarafından hakedişten düşülecektir.

8- Diğer teşviklerle birlikte asgari ücret desteği alınabilir mi?

Evet, alınabilir. İşverenin diğer devlet desteği ve teşviklerinden yararlanması, asgari ücret desteğini almasına engel oluşturmuyor.

9- Asgari Ücret Desteği için başvuru gerekiyor mu?

Hayır, asgari ücret desteği için herhangi bir başvuru gerekmiyor. İşlemler SGK tarafından sistemden gerçekleştiriliyor. Hesaplanan destek tutarı, bankada ödeme esnasında toplam tahakkuk tutarından düşülüyor. Fakat destekten mahrum kalmama adına, işyeri bazında 2018 yılında en düşük personel bildirilen aya göre cari ayları takip etmekte fayda var. Özellikle birden fazla şubesi bulunan işyerleri için bu takip ödem taşıyor.

10- Asgari Ücret Destek tutarını nereden takip edebiliriz?

Aylık olarak asgari ücret desteğinden ne kadar yararlandığınızı SGK E-Bildirge sistemi “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İşlemleri” linkini tıklayarak “6661 Sayılı Kanun Gereği Asgari Ücret Destek Tutarları” linkinden görebilirsiniz.

SGK İŞE GİRİŞ BİLGİRGESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İşe başlamasına karar verilen bir işçi için ilk yapılması gereken işlemlerden biri, çalışanı SGK’ya bildirmektedir. Çalışanın sigortalı olabilmesi için ilk şart işe başladığı tarihin işveren tarafından ya da kendisi tarafından sigortaya bildirilmesidir. ” SGK İşe Giriş Bildirimi ” denilen bu işlem yaygın olarak işveren tarafından yapılır.

Sigortaya sigortalılığın başladığını bildirme işlemi, e-SGK üzerinden online olarak yapılabilmektedir. İşlemi gerçekleştiren kişinin bilmesi gereken detayları bu yazımızda hem görsel hem de yazılı olarak sizlere aktaracağız.

SGK işe giriş için dikkat edilmesi gereken noktalar:

Standart bir işe giriş işlemi yapılacak ise, personelin işe başlayacağı tarihten en geç bir gün öncesinde tamamlanmalıdır.

Yanlış yapılan bir işe giriş işlemi ise en geç işe başlanan günün ertesi günü gece 23:59’a kadar iptal edilebilmektedir.

Yapılacak olan işe giriş işlemi eğer nakil işlemi ise, nakil çıktığı iş yerinden itibaren 1 ay süre ile işe giriş yapılabilmektedir.

Kuruma ilk defa iş yeri bildirgesi verilecek iş yerlerinde ise, ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren 1 ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç iş yeri bildirgesinin verildiği bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar, kuruma sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi mümkündür.

SGK işe giriş yapılırken hangi adımlar izlenir ve hangi alanlar doldurulmalıdır?

İşe giriş tarihi

Sigorta kolu

Meslek kodu

Özürlülük kodu (Varsa)

Hükümlülük kodu (Varsa)

Kısmı Çalışan ise 30 günden az çalışıyor mu alanı

Nakil ise nakil geldiği is yeri sicil numarası

İlk olarak SGK işe giriş ekranına bağlanıyoruz ve sigortalı ise giriş bildirgesine tıklıyoruz.

Daha sonra karşımıza çıkan ekranda sigortalının TC kimlik numarasını giriyoruz.

Daha sonra karsımıza çıkan ekranda;

İşe giriş tarihini kontrol ederek doğru bir şekilde giriyoruz.

Sigorta kolu kısmında seçilmesi gereken sigorta kolunu seçiyoruz.

Özürlülük kodu var ise eveti yok ise hayırı seçiyoruz.

Eski hükümlü ise eveti değil ise hayırı seçiyoruz.

Kısmi çalışan ise eveti seçip gün sayısını 1 seçiyoruz Kısmi değil ise hayırı seçiyoruz.

Meslek kodu kısmına meslek kodunu giriyoruz.

İse giriş nakil ise en alt kısımdaki alana nakil geldiği iş yeri sicil numarasını giriyoruz.

Köprüden önce son çıkış;

giriş işleminin onaylanmasının ardından sistem size “SGK İşe Giriş Bildirgesi” adı verilen işlemin yapıldığına dair bir gösterge olan barkodlu çıktıyı verecektir.

Kaynak : https://iskanunu.com/sizin-sorduklariniz/sgk-ise-giris-islemlerinde-bunlara-dikkat/

İŞ KAZASI İNCELEMELERİ


SGK, iş kazası incelemelerinde İş Kazası Tespit Komisyonunca iş kazası olup olmadığına karar verilememesi halinde, ölümle sonuçlanan iş kazası incelemelerinin SGK Müfettişleri tarafından, ölümle sonuçlanmayan diğer iş kazası incelemelerinin ise SGK denetmenleri tarafından yapılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Kısa vadeli Sigorta Kolları uygulamalarının usul ve esaslarının açıklandığı 2016/21 sayılı genelge ve 2019/20 sayılı genelge ile değişiklikler yapmıştır. Buna göre;

1) İş Kazası Tespit Komisyonunca, sigortalının maruz kaldığı olayın iş kazası olup olmadığına karar verilememesi halinde veya Komisyonca olayın iş kazası olmadığı kararına yeni bilgi ve belgelerle itiraz edilmesi halinde, olay ölümle sonuçlanmış ise, iş kazası incelemesi SGK Müfettişlerince, diğer hallerde ise SGK Denetmenlerince yapılacaktır.

2) Sigortalının maruz kaldığı olayda ölmesi halinde, Kısa Vadeli Sigorta Servisi veya İş Kazası Tespit Komisyonu tarafından iş kazası tespiti yapılanların dosyaları, sorumluluk ve kusur oranlarının tespiti için SGK müfettişlerine aktarılacaktır. İş Kazası Tespit Komisyonu tarafından iş kazası tespiti yapılamayanların dosyaları da hem iş kazası incelemesi hem de sorumluluk ve kusur oranlarının tespiti için SGK müfettişlerine aktarılacaktır. Belirlenen kusur oranlarına göre ilgililerden rücu işlemleri yapılacaktır.

3) Sigortalı bildirimi yapılmayan kişilerin iş kazası geçirmesi halinde, ölümle sonuçlanan olaylar SGK Müfettişlerince, diğer hallerde ise SGK Denetmenlerince incelenecektir.

4) İş kazası veya meslek hastalığı soruşturmaları sonucu düzenlenen denetim raporlarında, sigortalının ağır kusurlu olduğunun ve kusur derecesinin de belirtilmesi halinde geçici iş göremezlik ödeneği ağır kusur derecesi esas alınarak 1/3 oranında eksiltilerek ödenecektir. Ancak raporda “ağır kusur” ifadesi yer almakla birlikte kusur derecesi yazılmamış ise geçici iş göremezlik ödeneği %5 oranında kesinti yapılmak suretiyle ödenecektir.

4) İş kazası veya meslek hastalığı soruşturmaları sonucu düzenlenen denetim raporlarında, sigortalının ağır kusurlu olduğunun ve kusur derecesinin de belirtilmesi halinde geçici iş göremezlik ödeneği ağır kusur derecesi esas alınarak 1/3 oranında eksiltilerek ödenecektir. Ancak raporda “ağır kusur” ifadesi yer almakla birlikte kusur derecesi yazılmamış ise geçici iş göremezlik ödeneği %5 oranında kesinti yapılmak suretiyle ödenecektir.

6) Kısa Vadeli Sigorta Servisi veya İş Kazası Tespit Komisyonu tarafından iş kazası tespiti yapılan olayın, denetim raporu sonucunda iş kazası olmadığının anlaşılması halinde, olay hastalık vakası olacağından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin ilk 2 güne denk gelen kısmı geri alınacaktır. Şayet sigortalı hakkında ödeneğe esas iş göremezlik raporunun başladığı tarihten önceki son bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmemiş ise ödenen geçici iş görmezlik ödeneği ile sürekli iş göremezlik gelirinin tamamı geri alınacaktır.

7) Sigortalının raporlu olduğu ayda, rapor süresi ile SGK’ya bildirilen gün sayısının 30 günden fazla olması halinde, sigortalı adına “çalışmadı” şeklinde bildirim yapılmadığı sürece geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.

Örnek-1: 23/08/2019 – 27/08/2019 tarihleri arasında istirahatli olan sigortalı adına Ağustos/2019 ayı için aylık prim ve hizmet belgesinde 30 günlük prim bildirilmiş ve ayrıca çalışılmadığına dair bildirim yapılmamıştır. Bu durumda sigortalı adına “çalışmadı” şeklinde bildirim yapılmadığı sürece geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.

Örnek-2: 01/06/2019 – 09/06/2019 tarihleri arasında istirahat raporu bulunan sigortalı adına aylık prim ve hizmet belgesi ile Haziran/2019 ayı için 25 günlük prim bildirilmiş ve eksik gün nedeni olarak “12-Birden Fazla” seçimi yapılmıştır. Bu durumda eksik gün süresi ile istirahat süresi uyumlu olmadığından ve eksik gün nedeni “1-İstirahat” olarak bildirilmediğinden, sigortalı adına “çalışmadı” şeklinde bildirim yapılmadığı sürece geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.

Örnek-3: 06/05/2019 – 15/05/2019 tarihleri arasında istirahat raporu bulunan sigortalı adına aylık prim ve hizmet belgesi ile Mayıs/2019 ayı için 5 günlük prim bildirilmiş ve eksik gün nedeni olarak “12-Birden Fazla” seçimi yapılmıştır. Bu durumda sigortalı adına bildirilen prim gün sayısı, istirahat süresine uyumlu kabul edilecek ve bildirim süresinin geçmiş olması ancak herhangi bir yöntemle çalışılmadığına dair bildirim yapılmamış olması halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

Kâğıt ortamında düzenlenen ve SGK’ya gönderilen raporlar için çalışılmadığına dair bildirim, istirahatin bittiği tarihin içinde bulunduğu aya ait APHB’nin verilme süresi bitimine kadar yapılacaktır. Kağıt ortamında düzenlenen raporlar e-Ödenek manuel rapor kayıt giriş ekranından kaydedilebilmekte olup, kaydedildiği anda işveren ekranlarında görüntülenebildiğinden bu şekilde kaydedilen raporlar için işverene bildirim yapması yönünde ayrıca tebligat gönderilmeyecektir. Bu şekilde kaydedilen raporlar için işveren ekranına düştüğü tarihin içinde bulunduğu aya ait APHB verilme süresine kadar işveren tarafından bildirim yapılması gerekmektedir. Anılan ekrandan kaydedilemeyen raporlar için ise işverenin söz konusu rapordan haberdar olamayabileceği de göz önüne alınarak İPC uygulanmadan önce çalışılmadığına dair bildirim yapması yönünde işverene tebligat gönderilmesi gerekmektedir.

8) Tebellüğ tarihinin içinde bulunduğu aya ait APHB verilme süresine kadar işveren tarafından bildirim yapılması gerekmektedir. Bu şekilde işverence bildirim yapılmaması veya geç bildirim yapılması halinde İPC uygulanacaktır. Ancak, işyerlerinde SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılacak denetim ve kontrollerde söz konusu bildirimin geç yapıldığının tespiti halinde ise idari para cezaları yukarıda belirtilen tebligat yapılmadan uygulanacaktır.

8) Tebellüğ tarihinin içinde bulunduğu aya ait APHB verilme süresine kadar işveren tarafından bildirim yapılması gerekmektedir. Bu şekilde işverence bildirim yapılmaması veya geç bildirim yapılması halinde İPC uygulanacaktır. Ancak, işyerlerinde SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılacak denetim ve kontrollerde söz konusu bildirimin geç yapıldığının tespiti halinde ise idari para cezaları yukarıda belirtilen tebligat yapılmadan uygulanacaktır.

Örnek-4: 23/08/2019 tarihinde meydana gelen ölümlü olmayan iş kazası sonucu sosyal güvenlik denetmeni tarafından düzenlenen raporda işverenin %80, sigortalının ise %20 oranında kusurlu olduğu (ağır kusur ifadesine yer verilmemiştir) tespit edilmiştir. Söz konusu iş kazası sonucu sigortalıya verilen 10 günlük istirahat raporuna istinaden sigortalıya ödenen 3000 TL geçici iş göremezlik ödeneğinin işverenin kusur oranına (%80) tekabül eden 2400 TL’nin işverenden tahsil edilmesi gerekmektedir.

10) Hastalık vakalarında yapılacak rücu işlemleri için kusur oranları tespit edilmesi gerektiği hallerde, kamu kurum ve kuruluşlarından veya kolluk kuvvetlerinden SGK’ ya intikal eden rapor ve tutanaklar ile mahkeme kararlarında belirtilen oranlara göre kısa vadeli sigortalar servislerince, tespit edilememesi halinde ise SGK tarafından yapılan masrafların toplamının sigorta primine esas kazanç tavanı aylık tutarından fazla olması durumunda dosya, sosyal güvenlik denetmeni tarafından incelenecek ve düzenlenen raporlarda belirtilen kusur oranlarına göre işlem yapılacaktır.

10) Hastalık vakalarında yapılacak rücu işlemleri için kusur oranları tespit edilmesi gerektiği hallerde, kamu kurum ve kuruluşlarından veya kolluk kuvvetlerinden SGK’ ya intikal eden rapor ve tutanaklar ile mahkeme kararlarında belirtilen oranlara göre kısa vadeli sigortalar servislerince, tespit edilememesi halinde ise SGK tarafından yapılan masrafların toplamının sigorta primine esas kazanç tavanı aylık tutarından fazla olması durumunda dosya, sosyal güvenlik denetmeni tarafından incelenecek ve düzenlenen raporlarda belirtilen kusur oranlarına göre işlem yapılacaktır.

Kaynak: SGK-2019/20 sayılı Genelge

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR VE KİMLER YARARLANABİLİR?


Doğum borçlanması, doğum yapan kadınların doğumdan sonraki dönemlerini sigortalı göstermelerini sağlayan haktır.

Ancak bunun bazı kriterleri vardır. Bu kriterleri yerine getirmek gerekiyor.

Öncelikle, bu haktan yararlanmak isteyen kadınların doğumdan önce sigorta kayıtlarının olması gerekiyor.

Doğumdan önce hizmet akdine tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/1-a ), kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b) ve kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) ‘doğum borçlanması’ için başvuruda bulunabilirler.

ÜÇ KRİTERİ YERİNE GETİRMEK GEREKİYOR

Doğum borçlanması 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 41. maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin (a) bendine göre, kadınların doğum borçlanmasından yararlanması için üç ana kriteri yerine getirmesi gerekiyor. Bunlardan ilkini, doğumdan önce sigortalı bir işte çalışması veya sigorta kaydının yapılması oluşturuyor. İkinci olarak doğumdan sonra annenin çalışmıyor olması lazım. Yani doğumdan sonra sigorta primlerinin ödenmemiş olması gerekiyor. Üçüncü olarak bebeğin yaşaması şartı bulunuyor. Doğum borçlanmasından yararlanacak olan annenin, doğumdan önce sigortalı olması ve doğumdan sonra da sigortasız olması söz konusu olacak. Bir de çocuk sağ olacak.

NEREYE BAŞVURU YAPILABİLİR?

Bu kriterleri taşıyan kadınların doğum borçlanması için başvuru yapmaları gerekiyor. İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanuna tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru yapabilirler. Kamu görevlileri ise eski kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri “SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesiyle başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir. Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmesi gerekmiyor. Kurum kayıtları baz alınarak sigortalının talebi sonuçlandırılıyor.

İKİ YIL BORÇLANILABİLİYOR

Doğum borçlanmasında iki yıl hakkı bulunmaktadır. Çocuk başına kadınlar iki yıllık borçlanma hakkından yararlanacaklar. Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır.

Doğum borçlanmasında iki yıl hakkı bulunmaktadır. Çocuk başına kadınlar iki yıllık borçlanma hakkından yararlanacaklar. Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır.

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI

SGK işten çıkış kodları hem işveren hem de işçinin hak ve sorumlulukları açısından oldukça fazla önem arz etmektedir. Bir çalışanın iş akdinin resmen sonlanması için formalite gereği tamamlanması beklenen sıradan bir aşama değil, aksine iş akdi feshi sürecinin doğu ve eksiksiz tamamlanması için yerine getirilmesi gereken en önemli adımdır. İşten çıkış kodları bize iş akdinin neden, hangi sebeple ve hangi tarafın isteğiyle sonlandığını anlatmakla beraber, fesih sürecinden sonra çalışanın hangi haklara sahip olup olmayacağını da belirler. İşten çıkış kodlarına göre çalışan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı alıp almayacağı belirlenir. Bu yüzden SGK işten çıkış kodu, iş akdi sonlanan her çalışan için doğru olarak girilmelidir. Zira olası bir yanlışlıkta ya da kasıtlı olarak farklı bir kod girme durumunda hem işçi hem de işveren zor durumda kalabilir, işveren için ciddi yaptırımlar söz konusu olabilir.

ANNEYE EN AZ 6.848 TL

Doğum yapan çalışan kadınlara devlet büyük maddi destek veriyor. 1 çocuklu asgari ücretli bir anneye ödenen para, 6.848 lirayı buluyor

Çalışan anneler, doğum yaptıklarında üç ayrı ödeme alırken, bu para asgari ücretli bir anne için en az 6 bin 848 lirayı buluyor. Rakam çocuk sayısına ve brüt maaşa göre artıyor. 4 bin lira brüt ücreti olan bir anne için ödenen toplam miktar ilk çocukta 10 bin 435 liraya, üçüncü çocukta ise 10 bin 735 liraya kadar çıkıyor.

112 GÜNLÜK ÖDEME

Doğum öncesi ve doğum sonrası 8’er hafta olmak üzere toplamda 16 hafta izin yapan anneler, bu sürelerde çalışmasalar da maaşları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödeniyor. Toplam 112 güne denk gelen bu sürede annelere brüt maaşlarının üçte ikisi veriliyor. Asgari ücretli bir annenin aldığı para, en az 6 bin 367 lira 57 kuruşu buluyor. Bu parayı alabilmek için raporu işyerine teslim etmek yeterli oluyor. İşlemler işyeri tarafından yapılıyor.

İLK ALTIN DEVLETTEN

Annelere ayrıca devlet doğum yardımı da yapıyor. Bu yardımı alabilmek için çalışma şartı aranmıyor. Tüm annelere bebeğin yaşaması şartıyla çocuk sayısına göre ödeme yapılıyor. Burada ödemeler ilk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncü ve sonrasında 600 lira olarak belirleniyor. Para annenin hesabına yatırılıyor. Bunun için kaymakamlıklara başvurmak yeterli oluyor.

HER YIL SÜT PARASI ARTIYOR

Annelere ödenen üçüncü ödeme ise süt parası olarak biliniyor. Her yıl artan süt parası, bu yıl 180 lira olarak uygulanıyor. Çalışan anneye ödenen bu para anne çalışmadığı zaman sigortalı babaya veriliyor. Tüm bu ödemeleri e-Devlet’ten takip etmek ve kendi banka hesabınıza yönlendirmek de mümkün oluyor.Asgari ücretli bir annenin ödeneği şöyle hesaplanıyor:

Aylık brüt ücret: 2.558.40 TL

Günlük brüt ücret: 2.558.40 TL/ 30 = 85,28 TL

16 haftalık (112 gün) rapor parası: – 85.28X 112= 9.551.36

Anneye ödenecek miktar: 9.551.36 X 2/ 3= 6.367.57 TL

İnsan Kaynakları

5.504 Görüntülenme

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

-İnsan kaynakları sisteminin denetimi ve raporlaması.

-Performans değerlendirme sistemlerinin oluşturulması.

-Ücret yönetimi sistemlerinin incelenmesi ve raporlanması.

-Şirket politikalarına uygun yönetmelik ve talimatların hazırlanması.

-İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik konularında genel ve şirketlere özel eğitimler

İşkur

6.573 Görüntülenme

İşbaşı Eğitim Programları

“İş Tecrübesi Kazanmanızı Sağlıyoruz”

İşbaşı eğitim programları; Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.

Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan kendilerine işyeri bulunmasını da talep edebilmektedirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebilmektedirler.

İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları

Belirtilen şartları sağlayan vatandaşlar işbaşı eğitim programlarına katılabilmektedir.

 1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
 2. 15 yaşını tamamlamış olmak,
 3. İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
 4. Emekli olmamak,
 5. Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
 6. Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,
 7. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.

İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi

İşbaşı Eğitim Programı; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmektedir.

İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için 9 aya kadar işbaşı eğitim programı düzenlenebilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanabilecek Giderler

İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden;

 1. İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 89,4 TL, öğrenciler için 67,05 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 44,7 TL zaruri gider ödemesi,
 2. İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,
 3. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 100 TL zaruri gider ödemesi,
 4. İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,
 5. Genel sağlık sigortası primi,
 6. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından işbaşı eğitim programı süresince karşılanmaktadır.

Ayrıca İşbaşı eğitim programı katılımcılarına program sonunda, katıldıkları programa ilişkin bilgileri gösteren İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası verilmektedir.

Başvuru Yeri Ve Zamanı

Başvuru yapmak için bizimle iletişime geçiniz

Avukatlık Hizmetleri

4.023 Görüntülenme

1. Güncel Gelişmelerin Takibi

Bilişim Teknolojileri hukuku alanında en güncel gelişmeleri takip ederek müşterilere bilgi sağlama. Yasa ve düzenlemelerdeki değişikliklere hızlı bir şekilde uyum sağlama.

2. Spesifik Hukuk Çözümleri

Bilgi Teknolojileri alanlarında spesifik hukuk çözümleri sunma. Müşterilerin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış hukuki çözümler geliştirme.

3. Lisanslama ve Fikri Mülkiyet Hakları

Lisanslama işlemlerini yönetme, fikri mülkiyet haklarını koruma, kayıt ve tescil işlemlerini takip etme. Müşterilerin haklarını güvence altına alacak adımları atmada yardımcı olma.

4. Hukuki Risk Analizi ve Sözleşme Danışmanlığı

Hukuki açıdan sorunsuz iş süreçleri için hukuki risk analizi yapma, sözleşme danışmanlığı sağlama. Genel hukuk danışmanlığı hizmetleri ile müşterilere geniş kapsamlı destek sunma.

5. Danışmanlık Hizmetleri

Bilişim hukuku, marka ve telif hakları, alan adlarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, bayii ilişkileri konularında danışmanlık hizmeti sunma. İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verme.

6. E-Ticaret ve E-İmza Hukuku

E-ticaret ve e-imza konularındaki uygulamalara yönelik hukuki danışmanlık hizmetleri sunma. İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere hukuki danışmanlık ve gerekli alt yapı hazırlığı sağlama.

7. İhlallerin Takibi ve Sonuçlandırılması

İnternet üzerinden kaynaklanan ihlallerin takibini yapma ve sonuçlandırma. Müşterileri, olası ihlaller karşısında hukuki süreçleri yönetme konusunda bilgilendirme.

Bu hizmetler, bilişim hukuku alanındaki temel konulara odaklanarak müşterilere geniş bir yelpazede hukuki destek sağlamayı amaçlamaktadır.

KOSGEB

4.023 Görüntülenme

Girişimcilik Destek Programı

girisimcilikdestek

Programın Amacı ve Gerekçesi

Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.(Bu destek programı, Girişimcilik Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

Destek Unsurları

Yeni Girişimci Desteği : 31.12.2018 saat 23:59 itibari ile Yeni Girişimci Desteğine yeni başvuru alınmamaktadır.

girisimcilikdestek

(1) İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır.

(2) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (onsekiz bin) TL destek sağlanır.

(3) İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5000 TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır.

(4) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 (yirmiyedibin) TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırkbeş bin) TL ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 (kırksekiz bin) TL’yi geçemez.

(5) Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000 (yüz bin) TL destek sağlanır.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla KOSGEB ile paydaş kurum/kuruluşların işbirliği ile düzenlenir.

Yeni Girişimci Desteğine başvurunun ön şartlarından biri bu Eğitimi tamamlamış olmaktır.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

İş Planı Ödülü

Yükseköğretim kurumlarınca örgün eğitim sistemi içinde girişimciliğin ayrı bir ders olarak verilmesi halinde, bu dersi alan öğrenciler arasında KOSGEB ve ilgili üniversite işbirliği ile düzenlenen ödüllü yarışmalar sonucunda, hazırladıkları iş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilerden işletmesini kurmuş olmaları kaydı ile en başarılı iş planı sahibine 25.000 (yirmi beşbin) TL, ikinciye 20.000 (yirmi bin) TL, üçüncüye 15.000 (on beşbin) TL ödül verilir.

Ayrıca; KOSGEB tarafından uygun bulunan, Yurtiçi veya yurtdışında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenecek ödüllü/ödülsüz yarışmalar sonucunda sundukları iş fikirleri/iş modelleri/iş planları, ilk üç dereceye girmiş olan yarışmacılara, Türkiye’de kuracakları işletmeleri ve ya mevcut işletmeleri için, 100.000 (yüzbin) TL’ye kadar ödül verilebilir.

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

Belediyeler, Yüksek Öğretim Kurumları, Özel İdareler, Meslek Kuruluşları ve İnkübatörler tarafından münferiden veya müştereken kurulacak bir İşletici Kuruluş vasıtası ile KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve işletme giderlerine destek sağlanmaktadır.

girisimcilikdestek

1, 2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

Mevzuat

Destek Programı

Girişimcilik Destek Programı

Uygulama Esasları

Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları

Başvuru yapmak için bizimle iletişime geçiniz

Sanayi Bakanlığı

2.110 Görüntülenme

Yatırım Teşvik Sistemleri

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, ulusal veya uluslararası sermayeli firmalar tarafından ülkemizde gerçekleştirilecek yatırım projelerini, halihazırda 3 temel teşvik programı çerçevesinde desteklemektedir. Söz konusu teşvik programlarına ilişkin özet bilgiye aşağıda yer alan linklerden, detaylı bilgiye ise Mevzuat sekmesinde yer alan dokümanlardan ulaşabilirsiniz.

Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS)

2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar ile yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Bakanlığımıza yapılan bildirimler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Yetkilendirme talepleri için aşağıda yer alan başvuru belgeleri yine aşağıda yer alan “Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi Yetkilendirme İşlemi Başvuru Usûl Ve Esasları” çerçevesinde “Kayıtlı Elektronik Posta(KEP)” vasıtası ile Genel Müdürlüğümüz KEP adresine gönderilir.

Yetkilendirme talebinin Genel Müdürlüğümüzce sonuçlandırılmasının akabinde E-TUYS üzerinden işlem yapmaya yetkili kişiler tarafından sisteme giriş yapılıp, işlemler başlatılabilir.
E-TUYS sisteminde gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin detaylı bilgiler için kılavuzlarda tanımlı adımların takip edilmesi gerekmektedir.


Sabit Sermaye Yatırımı Karşılığı Vatandaşlık Uygulaması

19 Eylül 2018 tarihli 30540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca tespit edilen yabancı uyruklu şahıslara İçişleri Bakanlığı’nın teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın Kararı ile vatandaşlık verilebileceği hususu karar altına alınmıştır.

Daha hızlı çözüm için iletişime geçiniz

Ticaret Bakanlığı

350 Görüntülenme

Destek Yönetim Sistemi (DYS)

Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistem.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Sisteme erişimde Internet Explorer kullanılmamalı, Chrome / Edge / Firefox browserlarından biri tercih edilmeli ve e-devlet şifresi ile giriş yapılmalıdır.

E-imza ile sisteme giriş yapılmak istenirse, e-devlet sitesine e-imza ile giriş yapılıp, site üzerinden DYS uygulaması seçilmelidir.

Kullanılan browserın geçmiş (cache) verilerinin belli aralıklarla temizlenmesi ve en az 1600x900 ekran çözünürlüğü tercih edilmesi önerilmektedir.

Yararlanıcıların DYS üzerinden başvuru iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur.

Başvurudan önce MERSİS'te yer alan bilgilerin (VKN, adres, telefon, ortaklık, temsilci listesi, sektör, NACE) kontrol edilerek güncellenmesi gerekmektedir.

İmza Sirkülerinin süresi dolduğunda, kullanıcı görevleri pasife çekilmektedir. Aktifleştirilmesi için güncel belgelerin (Sirküler, EK A/B/C) ibrazı gerekir. Belgelerin güncelliğin takip sorumluluğu yararlanıcılara aittir.

Sistemde karşılaşılacak sorunları ve hata mesajlarını, ekran görüntüsü, barkod numarası ve kullanıcı bilgisi ile birlikte destekyonetimsistemi@ticaret.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

BAŞVURU SÜREÇLERİ

Süreçler DYS üzerinden takip edilmeli, ayrıca bildirim yapılmamalıdır. Belirtilmesinde fayda görülen bir bilgi yoksa, başvurulara yazışma (dilekçe) eklenmesi zorunlu değildir.

Taslaklar otomatik olarak kaydedilmektedir. Taslaklara ve gönderilen başvurulara, sol ana menüde yer alan Başvuru Listem sayfasından erişim sağlanabilir.

Aşaması BAŞVURU YAPILAN olan kayıtlar, ilgili birime iletilmiş demektir. Dosya incelemeye alındığında aşaması İNCELEMEDE olarak değişecektir. Eğer sizden bir eksik istenirse aşaması EKSİK BEKLEYEN olacaktır.

Gönderilen başvuru üzerinde düzenleme yapılamaz! Düzenleme için incelemeci birimin dosyayı eksik talebiyle iletmesi gerekir.

EKSİK BELGE talebinde sadece dosyadaki belge alanlarında, EKSİK BİLGİ VE BELGE talebinde ise tüm dosyada düzenleme yapabilirsiniz. Eksik açıklaması başvurunun Yazışmalar listesinde yer almaktadır.

Eksikler mevzuatta tanımlı süreler içinde tamamlanarak Gönder butonuna tıklanmalıdır. Eksiklerin girilmiş olması tek başına bildirim niteliği taşımaz, mutlaka tekrar gönderilmelidir.

DYS ÜZERİNDEN ALINAN DESTEK BAŞVURULARI

Hariçte İşleme İzin Belgesi: Hariçte İşleme İzin Belgesi (H1) ve Hariçte İşleme İzin (H2) başvuruları 1 EKİM 2020 tarihinden itibaren sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilir. H1 başvuruları İhracat Genel Müdürlüğü, H2 başvuruları ise İMMİB Genel Sekreterliğince değerlendirilip, sonuçlandırılır.

Vergi Resim Harç İstisna Belgesi: VRHİB başvuruları 7 ARALIK 2020 tarihi itibariyle sadece DYS üzerinden kabul edilir.

İhracat Destekleri: 1 OCAK 2021 tarihinden sonra iletilecek yeni başvurular DYS üzerinden kabul edilir. DYS devreye girmeden önce sonuçlandırılmamış başvurular ile DYS öncesindeki mevzuata göre sonuçlandırılmış (proje, heyet, yurt dışı birim, rapor, danışmanlık ön onayları vb.) desteklere yönelik yapılacak faaliyet ve destek ödeme başvuruları, proje/ön onay başvurusunun yapıldığı tarihteki mevzuat usullerine göre yapılır ve sonuçlandırılır. (DYS üzerinden yapılacak UR-GE, STH, Alım Heyeti gibi başvurularda yer alacak katılımcı şirketlerin DYS'de yararlanıcı olarak tanımlı olmaları zorunludur.

Dahilde İşleme Rejimi, TURQUALITY, Teknik Müşavirlik ve Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörü Desteklerinin DYS üzerinden alınma tarihi ayrıca duyurulacaktır.

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar'da yer alan destek bileşenlerine yönelik başvurular (e-ticaret, sanal fuar, sanal heyet) DYS üzerinden alınmamakta olup, mevcut mevzuatlarında belirtilen usullere göre iletilmelidir.

Başvuru yapmak için bizimle iletişime geçiniz

Yabancı Çalışma İzni

1.350.537 Görüntülenme

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

Yabancı çalışma izni başvurusu ve onayı olmadan yabancı uyruklu bir şahsın ülkemizde yasal olarak çalışması mümkün değildir. Çalışma izni için Çalışma Bakanlığı’na gerekli evraklar ile başvurmak gerekir.

Çalışma izni için gerekli belgeler ise alınma amacına göre farklılık gösterebilir. Bu yüzden yabancı danışmanlık firması ile anlaşmak sizin faydanıza olacaktır

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki yabancı personel çalışma iznine başvuru 2 farklı yolla yapılabilir. Bunlar yurtdışı ve yurtiçi başvurulardır.

Her ikisinde de gerekli evraklar aynı olmak üzere sadece başvuru sırasında izlenecek yol birbirlerinden farklıdır. Para ve zaman kaybı yaşamamak için çalışma izinleri başvurusu sırasında danışmanlık hizmeti almak sizin faydanıza olacaktır.

Yabancı Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler

Yabancıların çalışma izinleri için gerekli belgeler özel sektör ve ev hizmetleri için aynı değildir. Her ikisi içinde gerekli olan evrakların listesine aşağıda ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Çalışma İzni

İşveren Tarafından Temin Edilecek Belgeler

 • Faaliyet Belgesi
 • Turistik Tesisler İçin Turizm İşletme Belgesi
 • Şirketin En Son Sermaye ve Ortaklık Durumunu Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Son Yıla Ait Olan Vergi Dairesi veya Yeminli Mali Müşavir Tarafından Onaylanan Finansallar
 • E-imza üzerinden yetkilendirme

Çalışan Tarafından Temin Edilecek Belgeler

 • Yurtiçi başvurusu ise en az 6 aylık ikamet izni
 • Yurtdışı başvurusu ise konsolosluk referans numarası
 • Pasaport kopyası
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi kopyası
 • 1 Vesikalık fotoğraf

Ev Hizmetleri – Yabancı Dadı, Çocuk Bakıcısı, Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

İşveren Tarafından Temin Edilecek Belgeler

 • E-imza
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Yaşlı veya hasta için alınıyorsa doktor raporu

Çalışan Tarafından Temin Edilecek Belgeler

 • Yurtiçi başvurusu ise en az 6 aylık ikamet izni
 • Yurtdışı başvurusu ise konsolosluk referans numarası
 • Pasaport kopyası
 • 1 Vesikalık fotoğraf

 Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Yabancı çalışma izni www.turkiye.gov.tr üzerinden Yabancı Çalışma İzinleri Otomasyon Sistemi‘ne giriş yapılarak gerçekleştirilir. Başvuru yabancının kendisi tarafından değil işveren veya yasal temsilcisi tarafından yapılmalıdır.

Yabancı çalışma izin başvurusu iki farklı şekilde yapılır;

1-Yurtdışı Başvuru

Yabancı uyruklu kendi ülkesindeki veya yasal kalma izni bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’na Türkiye’de çalışacağı şirketten verilen davetiye ve iş sözleşmesi ile birlikte ilk başvuruyu yapar ve kendisine e-calisma izni sistemi üzerinden yapılacak çalışma izni başvurusunda kullanılmak üzere referans numarası verilir.

Bu referans numarasını kullanan işveren veya temsilci 10 iş günü içerisinde yabancı çalışma izni başvurusunu tamamlayarak e-imzalı olarak Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü ’ne online olarak dosyayı gönderir.

2-Yurtiçi Başvuru

Türkiye’de alınmış en az 6 aylık (süresi bitmeden herhangi bir zaman başvuru yapılabilir) ikamet izni almış olan yabancılar yurt dışına çıkmadan başvuru yapabilir.

Yine e-çalışma izni sistemi üzerinden işveren veya yasal temsilcisi tarafından yapılacak başvuru sonrası başvuru formu Çalışma Bakanlığı’na 6 iş günü içerisinde e-imzalı şekilde online olarak ulaştırılır.

Başvuru sırasında hiçbir evrak talep edilmediği sürece bakanlığa gönderilmeyecektir. Tüm evraklar taranarak e-imzalı şekilde sisteme online yüklenecektir.

Çalışma İzin Türleri

3 farklı türde çalışma izni vardır;

Süreli Çalışma İzni

Bakanlık tarafından uygun görüldüğü durumlarda ilk başvuruda en fazla 1 yıl süreyle alınabilir.

Bağımsız Çalışma İzni

Uzatmalarda aynı iş yerinde olmak kaydıyla +2 yıl, aynı iş yerinde 3 yılı tamamlayanlar ise aynı meslekte olmak kaydıyla +3 yıl başvuru yapılabilir.

Süresiz Çalışma İzni

Yabancıları koruma kanunu çerçevesinde verilmiş olan uzun süreli ikamet sahipleri, Türkiye’de en az 8 yıldır yasal olarak ikamet izni ile bulunanlar veya en az 8 yıldır yasal çalışma izni almış olanlar süresiz çalışma iznine başvurabilir.

Ülkeye belli bir katkı sağlayacak şekilde yatırım yapacak olan ve Türkiye’de en az 5 yıldır aralıksız ikamet edenler bağımsız çalışma iznine başvurabilir.


Çalışma İzni Alacak Firmanın Asgari Şartları Nelerdir?

 • Yabancı uyruklu çalıştıracak firmanın ödenmiş sermayesinin (kuruluş sermayesi ile
 • karıştırılmamalıdır) en 100.000 TL olması gerekir.
 • Firmada çalışacak her bir yabancı için ayrı ayrı 5 Türk sigortalı çalışan olmalıdır. 1 yabancı için 5, 2 yabancı için 10 Türk ve katları şeklinde.
 • İzin isteyen yabancı firma sahibi ise şirket içerisindeki sermayesinin maddi değeri en az 40.000 TL olmalı, payı ise en az yüzde 20 ve üzeri olmalıdır.

Bu kriterler uygulanmayacak olan ve herhangi bir firmada başvuru yapabilecek olan yabancılar ise aşağıdaki gibidir;

 • Annesi, babası veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar
 • TC vatandaşı ile en az 3 yıldır evli olan yabancılar
 • KKTC vatandaşları
 • İnsani ikamet iznine sahip olan yabancılar
 • Ahıska Türkleri

Çalışma İzin Harçları

01/01/2020 tarihi itibariyle 4992 sayılı harçlar kanunu gereği ödenmesi gereken harç miktarları aşağıdaki gibidir;

 • Çalışma İzin Harcı: 1.017,80 TL
 • Çalışma İzin Kart Bedeli: 125 TL

Yabancı Çalışma İzni İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Yabancı Çalışma İzninin Maliyeti Nedir?

Yabancı çalışma izinleri başvurusu yurt içi ve yurt dışı olmak üzere ikiye ayrılır. Yurt içi başvurular için ilk başvuruda maliyetler aşağıdaki gibidir;

 • Çalışma İzin Harcı: 1.017,80 TL
 • Çalışma İzin Kart Bedeli: 125 TL
 • Danışmanlık Hizmet Bedeli: sorunuz

Yurt dışı başvurularda ise ücretler konsolosluklar tarafından alınmakta olup ülkesine göre değişmektedir ve her yıl yenilenir.

Çalışma İznine İkamet Süresi Bitmeden Ne Kadar Önce Başvurmalıyım?

Yasa gereği çalışma iznine başvurmanız için en az 6 aylık ikamet izni alınmış olması gereklidir, fakat bu başvuru yaptığınız zaman ileriye dönük 6 aylık ikamet izni olması gereklidir anlamına gelmemektedir.

Önemli olan alınmış olan ikamet izninin süresi olup ne kadar kaldığının bir önemi yoktur. Başvurunun ikamet süresi bitmeden yapılması yeterlidir.

Kısaca özetlersek elinizde toplam süresi en az 180 gün olan ikamet izni var ise iznin son günü bile başvuru yapabilirsiniz, ama size verilen izin 179 gün ve daha az ise başvuru yapma hakkınız yoktur.

Kimler Yabancı Çalışma İzni Alabilir?

Türkiye’de 6 ay ve üzeri ikamet izni alan veya yurt dışından Türkiye’de çalışmak niyetinde olan ama her iki durumda da çalışacağı iş yeri belli olan veya bağımsız çalışma izin koşullarını sağlayan her yabancı başvuru yapabilir ve izin alabilir.

Fakat şunu unutmamak gerekir ki daha önceden işlenmiş olan fuhuş, kaçak giriş, hırsızlık, sahte evlilik vb adli suçlar izin başvurularının olumsuz sonuçlanmasına sebep olabilir.

Onaylanan Çalışma İzninin Kargo Takibi Nasıl Yapılır?

Çalışma izniniz onaylandıktan sonra (harç bildiriminden sonra değil, harç yatırıldıktan sonra gelen onayın ardından) çalışma kartı 2-3 gün içerisinde basılarak işveren adresine PTT ile gönderilir. Yeni geçilen sistem ile birlikte maalesef kargo takibi yapmak şu an mümkün değildir.

Çalışma İzni Sonrası Adres Kayıt Zorunluluğu Var mı?

Yurtdışı başvuru sonrası onaylanan çalışma izni sonrası ülkeye giriş yapan yabancının ülkeye giriş tarihinden itibaren en geç 20 gün içerisinde pasaport ve çalışma izni ile birlikte nüfus müdürlüğüne giderek kalacağı adrese kayıt yaptırması gerekmektedir.

Yatılı personel ise ev sahibi ile, lojmanda kalacak ise firma yetkilisi ile, kiracı ise kira sözleşmesi ve mevcutsa adına yapılmış olan elektrik, su vb abonelik sözleşmeleri ile birlikte gidilmesinde fayda vardır.

Yurtiçi başvurularda ise yabancı uyruklunun daha önceden çalışma izni veya ikamet izni var ise ve Nüfus Müdürlüğünde kaydını yaptırmış olduğu adresinde değişiklik yok ise herhangi bir bildirim yapmasına gerek yoktur.

Yabancı Çalışma İznim Var İkamet İzni Almak Zorunda mıyım?

6458 sayılı yabancıları koruma kanunu gereği çalışma izinleri ikamet izni yerine de sayıldığı için çalışma izni olanlar ikamet izni almak zorunda değildir.

Yabancı Çalışma İzni İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Yabancı çalışma izni için gerekli belgeler firma faaliyet konusuna ve yabancının üstleneceği göreve göre değişiklik gösterir. Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Şirket Kuran Her Yabancı Çalışma İzni Almak Zorunda mıdır?

Türkiye’de işyeri açan veya bir şirkete ortak olan yabancı uyrukluların çalışma izinleri konusu genelde hatalı yorumlanır. Genelde yaygın olan intiba eğer yabancı Türkiye‘de çalışmayacak veya ikamet etmeyecek ise çalışma izni almasına gerek olmadığıdır.

Oysa ki işin aslı o kadar basit değildir. Türkiye’de işyeri açan veya bir şirkete ortak olan yabancı uyrukluların çalışma izni alma zorunluluğu vardır.

Örneğin bir limited şirkette yabancı ortak veya şirket sahibi müdür görevinde ise Türkiye’de ikamet etmese bile çalışma izni almak zorundadır. Aksi durumda 2000 TL idari para cezası ile birlikte iş yeri kapatma cezası verilmektedir.

Aynı şekilde Anonim Şirket ortağı yabancı uyruklular da yönetimde yer almaları durumunda çalışma izni almak zorundalar. Diğer tür şirketlerde ise eğer ortak Türkiye’de ikamet ediyorsa koşulsuz çalışma izni şartı aranıyor.

Ayrıca yabancı çalışma izni alınabilmesi için şirketin 4817 sayılı kanunda belirtilen şartları yerine getirebiliyor olması gerekiyor.

Dolayısıyla eğer yabancı ortaklı bir şirket kurulacak ise veya şirket sadece yabacı uyruklu tarafından kurulacak ise başlangıç aşamasından itibaren danışmanlık hizmeti alınması gerekmektedir. Aksi durumda daha önce belirttiğimiz gibi para cezası ile birlikte şirket kapatma cezası da uygulanmaktadır.

Başvuru yapmak için bizimle iletişime geçiniz

Hammadde Teşvikleri

301 Görüntülenme

HAMMADDE TEŞVİKLERİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (DİİB)

AMAÇ: Dünya piyasa fiyatlarından girdi temin edilmesi suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirme ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmektir.

KAPSAM: Elde edilmesinde ithal girdi kullanılan işlem görmüş ürünün ihracı ile ihracat sayılan satış ve teslimlerin belirlenmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesini kapsar.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalar başvurabilir. Süre olarak kapsamı, başvuruya konu olan ürünün işlenme süreçleri çerçevesinde değişiklik göstermektedir.

SİSTEMİN DESTEK UNSURLARI:

 1. a) İthalatta Gümrük ve Eş etkili Vergi Muafiyeti
 2. b) KKDF İstisnası
 3. c) Vergi, Resim ve Harç İstisnası
 4. d) Yurt İçi Alım Avantajları
 5. e) Yurt İçi Alımlarda KDV Tecil-Terkin Uygulaması
 6. f) Yurtiçinden Dünya Piyasa Fiyatlarından Tarımsal Hammadde Temini (Buğday, Mısır)
 7. g) Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmama

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNİN UYGULAMADAKİ DETAYLARI

Öncelikle, müracaat sahibi firmalar tarafından dikkat edilmesi gereken;

 • - Dahilde İşleme İzni ile
 • - Dahilde İşleme İzin Belgesi arasında fark bulunduğudur.
 • - Eşyanın; tamir edilmesi, boyanması, yenilenmesi, monte edilmesi, birleştirilmesi, ambalajlanması, bedelsiz ithalatı vb. işlemler için gümrük idarelerince Dahilde İşleme İzni (Dİİ) verilir. Dahilde İşleme İzni verilecek haller, mevzuatta sayılmıştır. Bu İşlemler;
 • a) Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) 10.000 ABD Dolarına kadar yapılacak ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması,
 • b) Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması,
 • c) Eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler,
 • d) Eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması,
 • e) Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması,
 • f) Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil olmak üzere onarımı,
 • g) Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, asorti edilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi, fiziksel boyutunun değiştirilmesi, kavrulması veya kabuğundan ayrılması,
 • h) Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilmesi,
 • i) Filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere çivi ve tel üretimi,
 • j) Rulo sacın ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması,
 • k) Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması

(Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat ve tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde 150.000 Avroyu aşan bedelsiz ithalat hariç olmak üzere). Dahilde İşleme İzin süresi azami 12 aydır. Üretim süreci bu süreyi aşacak projelerde (gemi inşaa, komple tesis vb.) belge süresi, proje süresi kadar verilebilir. Sürenin başlangıcı: İzin tarihidir.

Süre sonu: Süre bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

 • Yukarıda sayılan işlemler dışında Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) düzenlenir.

Bu husus, Ticaret Bakanlığı’nın konu üzerindeki yetki ve sorumluluk alanının tespit edilmesi açısından önem taşımaktadır. Dahilde İşleme Rejiminde;

 • Şartlı Muafiyet ve
 • Geri Ödeme Sistemi

olmak üzere iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanmaktadır.

Şartlı muafiyet sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilecek eşyanın üretiminde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemesinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalarca ithalatı sırasında doğan vergilerin teminata bağlanarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesi ve üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç edilmesini müteakip alınan teminatın iade edilmesidir.

Geri ödeme sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında serbest dolaşıma giren hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat esnasında alınan verginin geri ödenmesidir. Bu kapsamda ithal edilen eşya için gümrük idaresince, ticaret politikası önlemleri uygulanmakta ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı aranmaktadır.

Dahilde İşleme Rejiminin uygulamada en çok karşılaşılan terimlerini, aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür;

İşlem görmüş ürün, işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünlerdir.

İşlem görmüş ürün tanımı, üretim faaliyeti kapsamında elde edilen asıl ve ikincil işlem görmüş ürün kavramlarını da kapsamaktadır.

Asıl işlem görmüş ürün, dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan üründür.

İkincil işlem görmüş ürün, işleme faaliyeti sonrasında elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünü ifade etmektedir.

İşleme faaliyeti, eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, işlenmesi, yenilenmesi, düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi ile işleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilse dahi işlem görmüş ürünün bünyesinde bulunmayan ancak, bu ürünün üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılmasını ifade etmektedir.

Fire, “İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları ifade etmektedir.”

Dahilde işleme rejimi kapsamında yurt içi alım uygulaması sadece Dahilde İşleme İzin Belgesi için geçerlidir. Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri, ithal edilebileceği gibi, yurt içinden de temin edilebilir.

Dahilde İşleme Rejiminin, ürün bazında uygulamasına ilişkin detaylar; karar, tebliğler ve genelgeler aracılığı ile düzenlenmekte olup, bahse konu mevzuata Ticaret Bakanlığı’nın web sitesi aracılığı ile erişim sağlanabilmektedir.

HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ (HİİB)

AMAÇ: Hariçte işleme faaliyeti, dahilde işleme kadar sık ve yaygın kullanımı olmasa da ihracatçı firmalarımıza yönelik yürürlükte bulunan bir başka destek unusuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Esasen, serbest dolaşımdaki eşyanın daha ileri bir safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve bu işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünlerin tam veya kısmi muafiyet uygulanarak serbest dolaşıma girmesidir.

Serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak serbest dolaşıma girmesinin sağlanması ile ithal edilen işlem görmüş ürünlerin aynısını veya benzerini üreten Türkiye’deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi kaydıyla ihraç eşyasının satışının teşviki amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM: Hariçte işleme rejiminin esaslarının belirlenmesine ve yönlendirilmesine ilişkin tedbirlerin düzenlenmesini ve yürütülmesini kapsar.

Hariçte İşleme Belgeleri için nereye başvurulması gerekir?

 • İşlem görmek üzere gönderilecek eşya için Ticaret Bakanlığınca Hariçte İşleme İzin Belgesi (HİİB),
 • Tamirat amaçlı gönderilecek eşya için Ticaret Bakanlığınca Hariçte İşleme İzni (Hİİ),
 • İşlem görmek üzere gönderilecek madenler için de maden ihracatçı birliklerinin bağlı bulunduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince Hariçte İşleme İzni (Hİİ) verilmektedir.

SİSTEMİN DESTEK UNSURLARI:

 • a) Elde edilen ürünlere gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet imkânı
 • b) Geçici ihracat halinde ihracat esnasında alınması gereken vergi bakımından teminat

İhracat Teşvikleri

1.685 Görüntülenme

Yurtdışı Pazar Destek Programı Yürürlüğe Girdi

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacı ile Yurtdışı Destek Programı yürürlüğe girdi ve başvurular alınmaya başlandı.

PROGRAMIN AMACI

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
 • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak.

DESTEK UNSURLARI VE DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

 • Proje bazlı bu destek programının süresi; en az 6 (altı) ay en fazla 24 (yirmi dört) ayolarak belirlendi.
 • Toplam destek miktarı 300.000 (üç yüz bin) TL.
 • Destek oranı, personel gideri hariç olmak üzere %70 (yetmiş) geri ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli olarak uygulanıyor.
 • İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydalanabiliyorlar.
 • Desteklenecek proje giderleri ve üst limitleri aşağıdaki Tablo 1’de yer alıyor.

resim

Başvuru yapmak için bizimle iletişime geçiniz

Sağlık Turizmi

7.531 Görüntülenme

Sağlık Turizmi Destekleri ve Hizmet İhracatı Teşvikleri

resim

 

 

- Yurtdışında Öntanı Merkezi, Ofis, Kuruluş, Stand Açma Kira Desteği

- Yurtdışına Yönelik Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği

- Ürün Yerleştirme Desteği

- Yurtdışı Marka Tescil Desteği

- Acentalara Komisyon Ödeme Desteği

- Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

- İstihdam Desteği

- Yurt Dışından   Getirilen  Hastaların Uçak Biletlerinin Desteklenmesi

- Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği

- Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği

- Yurtdışı Etkinlik - Fuar, Kongre, Konferans, Seminer, Festival Katılımlarına Yönelik Destek Programı

- Yurtiçi Etkinlik - Fuar, Kongre, Konferans, Seminer, Festival Katılımlarına Yönelik Destek Programı

- Yurtiçi Tanıtım ve Eğitim Desteği

şeklinde sıralanabilir.

 

Sağlık turizmi teşviklerinden yararlanmak için Sağlık Turizmi Yetki Belgesi gereklidir. Sağlık Turizmi Teşvikleri, Sağlık Turizmi Yetki Belgesi ve sertifikası alımı konusunda kapsamlı danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

Sağlık Turizmi Aracı Kuruluş - Acenta ile Sağlık Kuruluşları (Hastane, Klinik, Tıp Merkezi, Muayenehane vb.) aşağıdaki teşvikleri alabilmektedir.

 

1.    Yurtdışında Öntanı Merkezi, Ofis, Kuruluş, Stand Açma Kira Desteği

Yurtdışında açılan ön tanı merkezi, kuruluş ve ofislerin kiralarının %60'ına Bakanlık tarafından 5 yıl boyunca geri ödemesiz hibe desteği verilir.

Üstelik 25 farklı birime kadar bu desteği alabilirsiniz.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 600.000 TL (Birim başına)

Destek Oranı: %60

Destek Süresi: 5 Yıl

 

2.    Yurtdışına Yönelik Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yurtdışına yönelik yapılan aşağıdaki reklam tanıtım desteklerine ilişkin ödemelerin %60 Bakanlık tarafından 4 yıl boyunca geri ödemesiz hibe desteği verilir.

    TV ve radyo reklamları

    Basılı tanıtım

    Web sitesi tasarımı

    Sosyal medya reklamları (Facebook, Instagram, Google, Influencer vb.)

    İç ve dış mekanlarda gerçekleştirilen tanıtımlar

    Diğer tanıtım harcamaları (katalog, eşantiyon vb.)

Destek Üst Sınırı :

    Muayenehane ve Poliklinikler: 2.400.000 TL ( Yıllık)

    Diğer Sağlık Kuruluşları - Hastaneler: 6.000.000 TL (Yıllık)

Destek Oranı : %60-70

Destek Süresi : 5 Yıl

 

3.    Ürün Yerleştirme Desteği

Yurtdışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri

Destek Üst Sınırı : 1.200.000 TL (Etkinlik Başı)

Destek Oranı : %60

Destek Süresi: 5 Yıl

 

4.    Yurtdışı Marka Tescil Desteği

Yurtdışında firmaya ait markanın korunması için yapılan “Marka Tescili” başvuru ücretlerinin %50'sine Bakanlık tarafından geri ödemesiz hibe desteği verilir.

Destek Üst Sınırı : Yıllık 600.000 TL

Destek Oranı : %60

Destek Süresi : 5 Yıl

 

5.    Acentalara Komisyon Ödeme Desteği

Sağlık turizmi sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta getirilmesine yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeler desteklenmektedir.

Destek Miktarı:

     Muayenehane/Klinik: 240.000 TL (Yıllık)

    Diğer Sağlık Kuruluşları - Hastaneler: 1.200.000 TL (Yıllık)

Destek Oranı: %60

Süresi: 5 Yıl

 

6.    Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Şirketlerin çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen;

    Kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderlerinin

%50'sine Bakanlık tarafından geri ödemesiz hibe desteği verilir.

Destek Miktarı : 600.000 TL   (Belge başı)

Destek Oranı : %60

 

7.    İstihdam Desteği

Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam ettikleri;

    tercüman,

    çağrı merkezi personeli,

    rehber,

    sosyal medya uzmanı ve pazarlama uzmanı ile

    hasta bakım faaliyeti gösteren kuruluşların istihdam ettiği bakım personeli ve sosyal hizmet uzmanının

aylık brüt ücretleri.

Destek Miktarı :

    Muayenehane ve Poliklinik: 600.000 TL ( Personel başı 18.000 TL - aylık)

    Diğer Sağlık Kuruluşları - Hastaneler: 2.400.000 TL ( Personel başı 18.000 TL - aylık)

Destek Oranı : %60

Süresi: 5 Yıl

 

8.    Yurt Dışından  Getirilen  Hastaların Uçak Biletlerinin Desteklenmesi

Havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına %60 oranında ve en fazla 12.000 TL’yi geçmemek kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı desteklenir.

Destek Miktarı : 12.000 TL (Hasta başı)

    Muayenehane ve Poliklinikler: 600.000 TL - Yıllık

    Diğer Sağlık Kuruluşları - Hastaneler: 6.000.000 TL - Yıllık

Destek Oranı : %60

Süresi: 5 Yıl

 

9.    Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği

Türkiye’ye tedavi edilmek üzere gelen hastalara yönelik olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinden yaptırılan sağlık sigortalarına hibe desteği verilir.

Destek Üst Sınırı: 2.400.000 TL

Destek Oranı: %70

 

10.    Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği

İstihdam edilen sağlık turizmi personelinin yabancı dil ve Bakanlıkça uygun görülen eğitim giderleri %60 oranında desteklenir.

Destek Miktarı :

    Muayenehane ve Poliklinikler: 240.000 TL - Yıllık

    Diğer Sağlık Kuruluşları - Hastaneler: 960.000 TL - Yıllık

Destek Oranı : %60

Süresi: 5 Yıl

 

11.    Yurtdışı Etkinlik - Fuar, Kongre, Konferans, Seminer, Festival Katılımlarına Yönelik Destek Programı

Katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları

Destek Üst Sınırı : 300.000 TL (Etkinlik Başı)

Destek Oranı : %60

 

12.    Yurtiçi Etkinlik - Fuar, Kongre, Konferans, Seminer, Festival Katılımlarına Yönelik Destek Programı

Katılım giderleri

Destek Üst Sınırı : 300.000 TL (Etkinlik Başı)

Destek Oranı : %60

 

13.    Yurtiçi Tanıtım ve Eğitim Desteği

Sağlık turizmine yönelik; yurtdışından akademisyen, uzman, basın mensubu, deneyimleyici, sektörel kurum ve kuruluşların katıldığı yurtiçi etkinlik giderleri desteklenir.

Destek Üst Sınırı : 600.000 TL (Etkinlik Başına -En Fazla 5 Etkinlik - Yıllık)

Destek Oranı : %60

KİŞİSEL VERİNİN KORUNUMU KANUNU

8.534 Görüntülenme

KVK HİZMETLERİ

Kişisel Verilerin Korunması

SON TARİH

31.12.2019

Neden Önemlidir?

• Kişisel verilerimiz şirketler arasında veya kişiler aracılığı ile satılmaktadır.

• 7 Nisan 2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) yürürlüğe girmiştir. Şirketlerin KVKK’ya uygun “veri işleme politikaları” oluşturmaya yönelik uyum sürecine girmesi ve bu süreci 30 Eylül 2019’a kadar tamamlaması gerekmektedir.

• KVKK, küçük veya büyük ölçekli fark etmeksizin tüm şirketleri ve üst / orta kademe yöneticilerini doğrudan nakdi ve cezai açıdan sorumluluklar altına sokmaktadır.

• Bu çerçevede tüm şirketlerin KVKK’ nın tariflediği şekilde uyum süreçlerini tamamlayabilmeleri için bu süreci

Hukuki,

İdari ve teknik açıklardan dikkate almaları gerekmektedir.

TEKNİK

• Web Uygulamaları İncelemesi

• Sunucu ve Sunucu İşletim Sistemleri İncelemesi

• Ağ Güvenliği İncelemesi

• Domain Sistemleri İncelemesi

• DNS Servisleri İncelemesi

• E-Posta Sistemleri İncelemesi

• Veri Tabanı Sistemleri İncelemesi

• İletişim Alt Yapısı İncelemesi

• Güvenlik Duvarı ve Saldırı Tespit / Önleme Sistemleri İncelemesi

İDARİ

• Kişisel Verilerin Korunması Politikasının İncelenerek Gerekli Revizyonlarının Yapılması

• Kişisel Veri İşleme

• Envanterinin Oluşturulması

• Aydınlatma Metninin Oluşturulması

•Başvuru Formunun Oluşturulması

•Şirketin Personel Sözleşmelerinin İncelenerek KVKK’ ya Uygun Hale Getirilmesi

• Tedarik Sözleşmelerinin İncelenerek KVKK’ ya Uygun Hale Getirilmesi

• Gizlilik Sözleşmelerinin İncelenerek KVKK’ ya Uygun Hale Getirilmesi

• Şirket Personelinin KVKK Kapsamında Günlük İşleyişte Uymaları Gerekli Prosedürlerin anlatılması

• Şirketin VERBİS’ e Kayıt

Aşamasına Hazır Hale Getirilmesi

HUKUKİ

HUKUKİ

• Kanun kapsamında hazırlanması gereken politika, veri envanteri gibi dokümanları şirketin süreçlerine uygun şekilde hazırlanmasını sağlamak,

• Teknik tedbirler kapsamında yetki ve erişim matrislerinin oluşturulması ve güncellenmesi,

• Şirketin farklı sistemlerinde dolaşan kişisel veriyi saldırılardan ve kayıplardan korumak için yöntemler oluşturmak,

• Kanun kapsamında yaşanacak gelişmeler ile ilgili sürekli bilgi vermek,

• Felaket senaryoları, test e-Postaları, uzaktan ya da yerinde denetim faaliyetleri ile süreçleri denetim altında tutmak,

• Düzenli eğitim organizasyonları ile personelinizin konu hakkında farkındalığını oluşturmak ve her geçen gün arttırmak,

• Sertifikalı eğitimler ve online testler ile ölçülebilir bilgi seviyesini standart hale getirmek

Vergi

8.534 Görüntülenme

Mevzuat

SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER
ASGARİ ÜCRET
6735 SAYILI ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU IPC

Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılar İle Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Halinde Uygulanacak İdari Para Cezaları

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 7 nci bendi uyarınca; idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. 2018 yılı idari para cezası tutarları 2017 yılı Yeniden Değerleme oranında (%14,47) artırılmıştır. 2019 yılı idari para cezası tutarları 2018 yılı Yeniden Değerleme oranında (% 23,73) artırılmıştır.

İŞVERENİN ÇALIŞANLA İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE ELDE ETMESİ

Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 2017/21857 esas ve 2019/9884 karar sayılı 07.05.2019 tarihli kararında belirtildiği üzere;

Davacı işçinin çalışma süresi içinde kariyer sitelerine girdiği, sohbet sitelerinde zaman geçirdiği, bir başka arkadaşını işverenine bazı bilgileri vermemesi konusunda yönlendirdiği, şirketin araç vermemesi üzerine işvereni kötülediği, fuarlara katılmama konusunda çeşitli bahaneler ürettiği, iş sözleşmesinin başlangıcında kendisinde bulunması gereken vasıflar konusunda hatalı bilgi verdiği sabit ise de, davalı işverenin bu bilgileri işçinin bilgisayarına yerleştirdiği özel bir takip programı ile elde ettiği anlaşılmaktadır.

Kararın devamında, davacı işçinin gerek haberleşme ve iletişiminin kayda alınması gerekse kaybolan USB’ye usulsüz olarak el konulduğu iddiası ile davalı işveren hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, devam eden hazırlık soruşturmasının numarasını bildirdiği, davalı işverenin ise işçinin bu izlemeden haberdar olduğu veya izlemenin yapılacağı konusunda bilgilendirildiğine dair somut bir delil sunmadığı belirtilmektedir.

Yargıtay, davacı işçinin, bilgisayarında bulunan klavye yakalayıcısı adı verilen programdan haberinin olmadığı, işverence bu konuda bilgilendirilmediği, davacının rızası hilafına tüm kayıtların özel yahut işe ilişkin bilgi ayrımı olmadan işverence günlük olarak elde edildiğinin anlaşılması karşısında, elde edilen bu bilgilerin fesih sebebi olarak ileri sürülemeyeceğini değerlendirmektedir.

Aynı kararda Yargıtay, işverenin yönetim hakkının bir sonucu olarak işçiyi elektronik ortamda izlemesi ve takip etmesinin her zaman mümkün olduğunu ancak bunun için işçinin bu izleme hakkında bilgilendirilmiş olmasının şart olduğunu, işçinin izlendiğine dair bilgilendirilmemesi veya gizlice izlenmesi, bu izleme neticesinde elde edilen verilerin, iş sözleşmesinin işçi tarafından ihlal edildiğini açıkça ortaya koysa dahi, hukuka aykırı olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmektedir.

SORULARLA VERBİS

SORU 1- VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ (VERBİS) NEDİR?

SORU 2- VERBİSE KAYIT NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

SORU 3- VERBİS İLE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLMEKTEDİR?

SORU 4- YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİ VERİ SORUMLULARININ SİCİLE KAYDI NASIL YAPILACAKTIR?

SORU 5- YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİ VERİ SORUMLULARININ SİCİLE KAYDI NASIL YAPILACAKTIR?

SORU 6- YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK / TÜZEL KİŞİ VERİ SORUMLULARININ SİCİLE KAYDI NASIL YAPILACAKTIR?

SORU 7- VERBİSE NE ZAMAN KAYIT OLUNMALIDIR?

Soru 8- SONRADAN KAYIT YÜKÜMLÜSÜ OLANLAR SİCİLE NE ZAMAN KAYIT OLMALIDIR?

Soru 9- HANGİ VERİ SORUMLULARI VERBİSE KAYIT OLMAKLA YÜKÜMLÜDÜR?

SORU 10- KANUN UYARINCA SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN İSTİSNA GETİRİLEN DURUMLAR?

Diğer Sorular ve Cevalar için Lütfen Tıklayınız...

Sosyal Güvenlik Mevzuatı

BÖLGESEL TEŞVİK UZADI

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki 30/5/2013 Tarihli ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 23/02/2020 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 51 İl ile Gökçeada ve Bozcaada da 31/12/2020 tarihine kadar uygulanmaya devam edecektir. Daha önce verdikleri kanun numaraları ile (46486 – 56486 – 66486) bildirmeye devam edebileceklerdir.

2019 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ GENELGESİ

KONU: 2019 Yılı Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı.

30 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7162 Sayılı Kanun’un 10 uncu maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 78 inci madde ile asgari ücret desteğinin 2019 yılında da devam ettirilmesi sağlanmış ve bu konu 2019/25 Sayılı Sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa, konuya ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı 22/03/2019 tarihli ve 2019/8 sayılı SGK Genelgesi yayınlanmıştır.

Söz konusu Genelgede;

Kapsama giren sigortalılar,

Destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanması,

Günlük asgari ücret destek tutarının hesaplanması,

Destekten yararlanmaya ilişkin usul ve esaslar,

Sigorta primlerinin işveren ve sigortalı hisselerinin tamamının devlet tarafından karşılandığı durumlarda verilecek destek tutarı,

Alt işvereni bulunan işyerleri ve alt işverenlerle ilgili işlemler,

İhale makamlarınca destekten yararlanan işverenlerin hakedişlerinden yapılacak kesintilere ilişkin usul ve esaslar,

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalıştırılan sigortalılar hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Yapılan açıklamalardan öne çıkan bazı hususlar aşağıda özetlenmiştir.

Asgari ücret desteği, uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 90, 91, 92 nolu belge türlerini kapsamaktadır. Dolayısıyla uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulmayan sigortalılar bakımından söz konusu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Buna karşın belge verilmemesine rağmen uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki sigortalıları (Ev hizmetlerinde çalışanlar ve konut kapıcılığı) çalıştıran işverenlerde anılan destekten yararlanacaktır. Öte yandan uygulama, işsizlik sigortası primleri hariç yapılacağından, işsizlik sigortasına ait sigortalı ve işveren primleri bu destek kapsamında karşılanmayacaktır.

2018 yılının esas alınacak ilgili ayında yasal süresinde veya yasal süresi dışında verilen veya re’sen düzenlenen asıl, ek belgelerin/beyannamelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki/beyannamelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır. Bu nedenle elde işlem yapmayı gerektirecek rapor, mahkeme kararları vs. varsa işlemlerinin bir an önce yapılması gerekmektedir.

2018 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarım içeren belge türlerinden bildirilen ve günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 102 TL nin altında olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır. Öte yandan, 2018 yılının aynı ve müteakip aylarında bildirimde bulunulmamış veya bildirimde bulunulmuş olmasına rağmen;

– (0) gün (0) kazanç bildirilmiş olması halinde,

– Yapılan bildirimlerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin belge türleri dışında yapılmış olması halinde, bu ayı takip eden ilk bildirim yapılmış ayın aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimleri esas alınacaktır. Takip eden ay/aylarda da bildirim yapılmamış olması halinde bildirim yapılmayan dönemler hakkında ilk defa 2019 yılında tescil edilmiş işyeri gibi işlem yapılacaktır.

2018 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4/(a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısının ortalaması

– 500 ‘ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL,

– 500 ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 TL

destek sağlanacaktır.

Ortalama sigortalı sayısı , işyerinin 2018/Ocak ila 2018/Kasım ayı/dönemi arasında SGK’ye bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı ay/dönem aralığında SGK’ye bildirim yapılmış ay/dönem sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır.

Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan 2018/Ocak ila 2018/Kasım ayları/dönemleri arasında bazı aylarda sigortalı çalıştırılmamış olması halinde, ortalama sigortalı sayısı, bildirim yapılmış aylardaki toplam sigortalı sayısının bildirim yapılmış ay/dönem sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır.

Asgari ücret desteğine esas günlük tutarın belirlenmesi 2018 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4/(a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısının ortalamasına bağlı olduğundan, cari ayda bildirilen sigortalı sayısının 500’ün altında veya üstünde olması verilecek günlük destek tutarının belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır.

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayda verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki prim ödeme gün sayısının 3,36 veya 5,00 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanacak ve takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

Destekten yararlanılabilmesi için, işverenler 2019 yılına ait aylık prim ve hizmet belgesini/muhtasar ve prim hizmet beyannamesini yasal süresi içinde vereceklerdir. Buna göre yasal süresi içinde verilen asıl ve ek belgelerdeki/beyannamelerdeki toplam gün sayısından yine yasal süresinde verilen iptal belgelerdeki/beyannamelerdeki gün sayısı düşülerek yararlanılabilecek prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmemesi halinde belgelerin/beyannamelerin yasal süresinde verilmediği aylar için destekten yararlanılamayacaktır.

2019 yılı öncesi tescil edilmiş olan işyerleri için uygulanacak olan asgari ücret desteğinde işverenler Kuruma vadesi geçmiş borcu olsa dahi destekten yararlanılabileceği gibi, aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden kaynaklanan prim borçlarının ödenmiş olma şartı da bulunmamaktadır.

Destekten yararlanılacak ayda/dönemde aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4/(a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalıların sayısının, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4/(a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında olması halinde , en az sigortalı sayısının altında bildirim yapılan ayda/aylarda destekten yararlanılamayacaktır.Buna göre; destekten yararlanılacak aydaki/dönemdeki sigortalı sayısı ile en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının tespitinde;- Gün bildirimi yapılmayan (0 gün bildirilmiş) sigortalılar ile uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılmayanlar dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, 2, 7, 12, 19, 21, 22, 23, 25, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 ve 50 nolu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.- Her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.- Bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay içinde ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamış olması halinde , bu sigortalı için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

– Aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde, bir sigortalının birden fazla belge türü/kanun türü ile bildirilmiş olması halinde , bu sigortalı için ilgili dönemde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayı takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. İşverenin 2.3.2020 tarihine kadar destekten yararlandığı işyerinden kaynaklı mahsup edilecek prim borcunun olmaması dolayısıyla alacaklı olması durumunda alacaklı olduğu tutar, işverenin Kuruma olan diğer borçlarına (idari para cezası dahil) mahsup edilecektir. Mahsup edilecek başka borcunun olmaması durumunda, 5510 sayılı Kanun’un “Primlerin ödenmesi” başlıklı 88 inci maddesinin onaltıncı fıkrası hükümleri dikkate alınacaktır.

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2019/8 sayılı SGK Genelgesi

2019 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA

1- Asgari Ücret Desteğinin tutarı ne kadar olacak?

Geçtiğimiz yıllarda işçi başına 100 TL olarak uygulanan desteğin tutarı, 2019’da işyeri çalışan sayısına göre farklılık gösterecek. 500’den az çalışanı olan işyerlerinde destek kapsamına giren işçi başına günlük 5 TL, aylık 150 TL verilirken, 500 (dahil) üzerinde işçisi olan işyerlerinde desteğin tutarı günlük 3,36, aylık 100,8 TL olacak. Genel olarak teşvik sisteminde işçi sayısındaki artış teşvik tutarını da artırırken, asgari ücret desteğinde durum bunun tersi olarak işleyecek. Örneğin 490 kişi için73.500 TL destek alan işveren, 510 kişi için 51.408 TL destek alabilecek.

2- 2019 Asgari Ücret Desteğinde 500 işçi sayısında hangi ay esas alınacak?

İşyerinin 500’den az mı yoksa fazla mı işçi çalıştırdığı tespit edilirken cari ay çalışan sayısına değil, 2018 yılı çalışan ortalamasına bakılacak. Buna göre 2018 yılı Ocak-Kasım dönemi onbir aylık ortalama işçi sayısı 500’ün altındaysa 150 TL, 500 ve üzerinde ise 100,8 TL destek verilecek.

3- Asgari Ücret Desteği kapsamına giren işçiler nasıl belirlenecek?

İşyerinde hangi personellerin asgari ücret desteği kapsamına girdiği belirlenirken, 2019 yılı cari ay toplam prim ödeme gün sayısı esas alınacak. Fakat bu prim gün sayısı 2018 yılı aynı ayında, brüt 102 TL ve altında kazançla bildirilen prim gün sayısını geçemeyecek. Örneğin 2019 Ocak ayında işyerindeki toplam prim ödeme gün sayısı 1500 fakat 2018 Ocak ayında 102 TL altındaki prim ödeme gün sayısı 1100 ise, işverene (1100 x 5) 5.500 TL destek verilecek.

Öte yandan 2019 yılında ilk defa açılan işyerlerinde 2018 yılı ile karşılaştırma imkanı bulunmadığından, bu işyerlerine 2019 yılı toplam prim gün sayısı kadar destek verilecek. Toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunan sendikalı işyerlerinde ise 2018 yılı için prime esas kazanç sınırı 102 TL yerine 203 TL olarak uygulanacak.

4- Cari ay işçi sayısı Asgari Ücret Desteğinden yararlanmada belirleyici mi?

Evet, belirleyici olacak. 2019 yılı asgari ücret desteği uygulamasında, önceki yıllarda yer verilmeyen bir şarta daha yer verildi. Buna göre işveren, 2018 yılı oniki ayı boyunda uzun vadeli sigorta kollarından en az işçi bildirdiği aydaki çalışan sayısının altına düşerse, destekten yararlanamayacak. Örneğin 2018 yılında en düşük sayıda sigortalı bildirimi 245 kişi ile Ağustos ayında gerçekleşmişse, 2019 yılında işveren 245 kişinin altında bildirim yaptığı aylarda asgari ücret desteğinden yararlanamayacak.

5- Asgari Ücret Desteğinden mahrum kalma halleri nelerdir?

İşverenin asgari ücret desteğinden yararlanabilmesi için prim ve hizmet belgelerini yasal süresinde SGK’ya vermesi, primleri yine yasal süresinde ödemesi gerekiyor. Aksi halde bu aylarda destekten yararlanamıyor. Fakat prim borcunu yapılandıran veya taksitlendiren işverenler destekten yararlanabiliyor. İşyerinde sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenler ise destekten mahrum bırakılıyor.

6- Linyit ve kömür madenlerinde Asgari Ücret Desteği nasıl uygulanacak?

Linyit ve taşkömürü maden işyerlerinde, yer altında çalışan işçiler için asgari ücret normal ücretin iki katı olarak uygulanıyor. Dolayısıyla bu işyerlerinde destek kapsamına girecek işçiler belirlenirken, diğer işyerlerindeki gibi 102 TL değil, 271 TL brüt kazanç sınırı olarak esas alınıyor. Fakat her halükarda 2018 yılı ilgili ayındaki toplam prim ödeme gün sayısının yarısını geçemiyor. Örneğin 2019/Şubat ayı prim ödeme gün sayısı 8000, 2018/Şubat ayı 271 TL altındaki prim gün sayısı 6500 olsun. 2018/Şubat ayı toplam prim gün sayısının yarısı da 5000 ise, bu işyerinde 2019/Şubat ayı için uygulanacak destek tutarı (5000 x 5) 25.000 TL’dir.

7- İhale konusu işlerde asgari ücret desteği verilecek mi?

Genel kural, özel sektörün üstlendiği ihale konusu işyerlerine de asgari ücret desteğinin verilmesidir. Fakat sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler içinişverenin aldığı asgari ücret desteği kadar tutar, ilgili idare tarafından hakedişten düşülecektir.

8- Diğer teşviklerle birlikte asgari ücret desteği alınabilir mi?

Evet, alınabilir. İşverenin diğer devlet desteği ve teşviklerinden yararlanması, asgari ücret desteğini almasına engel oluşturmuyor.

9- Asgari Ücret Desteği için başvuru gerekiyor mu?

Hayır, asgari ücret desteği için herhangi bir başvuru gerekmiyor. İşlemler SGK tarafından sistemden gerçekleştiriliyor. Hesaplanan destek tutarı, bankada ödeme esnasında toplam tahakkuk tutarından düşülüyor. Fakat destekten mahrum kalmama adına, işyeri bazında 2018 yılında en düşük personel bildirilen aya göre cari ayları takip etmekte fayda var. Özellikle birden fazla şubesi bulunan işyerleri için bu takip ödem taşıyor.

10- Asgari Ücret Destek tutarını nereden takip edebiliriz?

Aylık olarak asgari ücret desteğinden ne kadar yararlandığınızı SGK E-Bildirge sistemi “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İşlemleri” linkini tıklayarak “6661 Sayılı Kanun Gereği Asgari Ücret Destek Tutarları” linkinden görebilirsiniz.

SGK İŞE GİRİŞ BİLGİRGESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İşe başlamasına karar verilen bir işçi için ilk yapılması gereken işlemlerden biri, çalışanı SGK’ya bildirmektedir. Çalışanın sigortalı olabilmesi için ilk şart işe başladığı tarihin işveren tarafından ya da kendisi tarafından sigortaya bildirilmesidir. ” SGK İşe Giriş Bildirimi ” denilen bu işlem yaygın olarak işveren tarafından yapılır.

Sigortaya sigortalılığın başladığını bildirme işlemi, e-SGK üzerinden online olarak yapılabilmektedir. İşlemi gerçekleştiren kişinin bilmesi gereken detayları bu yazımızda hem görsel hem de yazılı olarak sizlere aktaracağız.

SGK işe giriş için dikkat edilmesi gereken noktalar:

Standart bir işe giriş işlemi yapılacak ise, personelin işe başlayacağı tarihten en geç bir gün öncesinde tamamlanmalıdır.

Yanlış yapılan bir işe giriş işlemi ise en geç işe başlanan günün ertesi günü gece 23:59’a kadar iptal edilebilmektedir.

Yapılacak olan işe giriş işlemi eğer nakil işlemi ise, nakil çıktığı iş yerinden itibaren 1 ay süre ile işe giriş yapılabilmektedir.

Kuruma ilk defa iş yeri bildirgesi verilecek iş yerlerinde ise, ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren 1 ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç iş yeri bildirgesinin verildiği bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar, kuruma sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi mümkündür.

SGK işe giriş yapılırken hangi adımlar izlenir ve hangi alanlar doldurulmalıdır?

İşe giriş tarihi

Sigorta kolu

Meslek kodu

Özürlülük kodu (Varsa)

Hükümlülük kodu (Varsa)

Kısmı Çalışan ise 30 günden az çalışıyor mu alanı

Nakil ise nakil geldiği is yeri sicil numarası

İlk olarak SGK işe giriş ekranına bağlanıyoruz ve sigortalı ise giriş bildirgesine tıklıyoruz.

Daha sonra karşımıza çıkan ekranda sigortalının TC kimlik numarasını giriyoruz.

Daha sonra karsımıza çıkan ekranda;

İşe giriş tarihini kontrol ederek doğru bir şekilde giriyoruz.

Sigorta kolu kısmında seçilmesi gereken sigorta kolunu seçiyoruz.

Özürlülük kodu var ise eveti yok ise hayırı seçiyoruz.

Eski hükümlü ise eveti değil ise hayırı seçiyoruz.

Kısmi çalışan ise eveti seçip gün sayısını 1 seçiyoruz Kısmi değil ise hayırı seçiyoruz.

Meslek kodu kısmına meslek kodunu giriyoruz.

İse giriş nakil ise en alt kısımdaki alana nakil geldiği iş yeri sicil numarasını giriyoruz.

Köprüden önce son çıkış;

giriş işleminin onaylanmasının ardından sistem size “SGK İşe Giriş Bildirgesi” adı verilen işlemin yapıldığına dair bir gösterge olan barkodlu çıktıyı verecektir.

Kaynak : https://iskanunu.com/sizin-sorduklariniz/sgk-ise-giris-islemlerinde-bunlara-dikkat/

İŞ KAZASI İNCELEMELERİ


SGK, iş kazası incelemelerinde İş Kazası Tespit Komisyonunca iş kazası olup olmadığına karar verilememesi halinde, ölümle sonuçlanan iş kazası incelemelerinin SGK Müfettişleri tarafından, ölümle sonuçlanmayan diğer iş kazası incelemelerinin ise SGK denetmenleri tarafından yapılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Kısa vadeli Sigorta Kolları uygulamalarının usul ve esaslarının açıklandığı 2016/21 sayılı genelge ve 2019/20 sayılı genelge ile değişiklikler yapmıştır. Buna göre;

1) İş Kazası Tespit Komisyonunca, sigortalının maruz kaldığı olayın iş kazası olup olmadığına karar verilememesi halinde veya Komisyonca olayın iş kazası olmadığı kararına yeni bilgi ve belgelerle itiraz edilmesi halinde, olay ölümle sonuçlanmış ise, iş kazası incelemesi SGK Müfettişlerince, diğer hallerde ise SGK Denetmenlerince yapılacaktır.

2) Sigortalının maruz kaldığı olayda ölmesi halinde, Kısa Vadeli Sigorta Servisi veya İş Kazası Tespit Komisyonu tarafından iş kazası tespiti yapılanların dosyaları, sorumluluk ve kusur oranlarının tespiti için SGK müfettişlerine aktarılacaktır. İş Kazası Tespit Komisyonu tarafından iş kazası tespiti yapılamayanların dosyaları da hem iş kazası incelemesi hem de sorumluluk ve kusur oranlarının tespiti için SGK müfettişlerine aktarılacaktır. Belirlenen kusur oranlarına göre ilgililerden rücu işlemleri yapılacaktır.

3) Sigortalı bildirimi yapılmayan kişilerin iş kazası geçirmesi halinde, ölümle sonuçlanan olaylar SGK Müfettişlerince, diğer hallerde ise SGK Denetmenlerince incelenecektir.

4) İş kazası veya meslek hastalığı soruşturmaları sonucu düzenlenen denetim raporlarında, sigortalının ağır kusurlu olduğunun ve kusur derecesinin de belirtilmesi halinde geçici iş göremezlik ödeneği ağır kusur derecesi esas alınarak 1/3 oranında eksiltilerek ödenecektir. Ancak raporda “ağır kusur” ifadesi yer almakla birlikte kusur derecesi yazılmamış ise geçici iş göremezlik ödeneği %5 oranında kesinti yapılmak suretiyle ödenecektir.

4) İş kazası veya meslek hastalığı soruşturmaları sonucu düzenlenen denetim raporlarında, sigortalının ağır kusurlu olduğunun ve kusur derecesinin de belirtilmesi halinde geçici iş göremezlik ödeneği ağır kusur derecesi esas alınarak 1/3 oranında eksiltilerek ödenecektir. Ancak raporda “ağır kusur” ifadesi yer almakla birlikte kusur derecesi yazılmamış ise geçici iş göremezlik ödeneği %5 oranında kesinti yapılmak suretiyle ödenecektir.

6) Kısa Vadeli Sigorta Servisi veya İş Kazası Tespit Komisyonu tarafından iş kazası tespiti yapılan olayın, denetim raporu sonucunda iş kazası olmadığının anlaşılması halinde, olay hastalık vakası olacağından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin ilk 2 güne denk gelen kısmı geri alınacaktır. Şayet sigortalı hakkında ödeneğe esas iş göremezlik raporunun başladığı tarihten önceki son bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmemiş ise ödenen geçici iş görmezlik ödeneği ile sürekli iş göremezlik gelirinin tamamı geri alınacaktır.

7) Sigortalının raporlu olduğu ayda, rapor süresi ile SGK’ya bildirilen gün sayısının 30 günden fazla olması halinde, sigortalı adına “çalışmadı” şeklinde bildirim yapılmadığı sürece geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.

Örnek-1: 23/08/2019 – 27/08/2019 tarihleri arasında istirahatli olan sigortalı adına Ağustos/2019 ayı için aylık prim ve hizmet belgesinde 30 günlük prim bildirilmiş ve ayrıca çalışılmadığına dair bildirim yapılmamıştır. Bu durumda sigortalı adına “çalışmadı” şeklinde bildirim yapılmadığı sürece geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.

Örnek-2: 01/06/2019 – 09/06/2019 tarihleri arasında istirahat raporu bulunan sigortalı adına aylık prim ve hizmet belgesi ile Haziran/2019 ayı için 25 günlük prim bildirilmiş ve eksik gün nedeni olarak “12-Birden Fazla” seçimi yapılmıştır. Bu durumda eksik gün süresi ile istirahat süresi uyumlu olmadığından ve eksik gün nedeni “1-İstirahat” olarak bildirilmediğinden, sigortalı adına “çalışmadı” şeklinde bildirim yapılmadığı sürece geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.

Örnek-3: 06/05/2019 – 15/05/2019 tarihleri arasında istirahat raporu bulunan sigortalı adına aylık prim ve hizmet belgesi ile Mayıs/2019 ayı için 5 günlük prim bildirilmiş ve eksik gün nedeni olarak “12-Birden Fazla” seçimi yapılmıştır. Bu durumda sigortalı adına bildirilen prim gün sayısı, istirahat süresine uyumlu kabul edilecek ve bildirim süresinin geçmiş olması ancak herhangi bir yöntemle çalışılmadığına dair bildirim yapılmamış olması halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

Kâğıt ortamında düzenlenen ve SGK’ya gönderilen raporlar için çalışılmadığına dair bildirim, istirahatin bittiği tarihin içinde bulunduğu aya ait APHB’nin verilme süresi bitimine kadar yapılacaktır. Kağıt ortamında düzenlenen raporlar e-Ödenek manuel rapor kayıt giriş ekranından kaydedilebilmekte olup, kaydedildiği anda işveren ekranlarında görüntülenebildiğinden bu şekilde kaydedilen raporlar için işverene bildirim yapması yönünde ayrıca tebligat gönderilmeyecektir. Bu şekilde kaydedilen raporlar için işveren ekranına düştüğü tarihin içinde bulunduğu aya ait APHB verilme süresine kadar işveren tarafından bildirim yapılması gerekmektedir. Anılan ekrandan kaydedilemeyen raporlar için ise işverenin söz konusu rapordan haberdar olamayabileceği de göz önüne alınarak İPC uygulanmadan önce çalışılmadığına dair bildirim yapması yönünde işverene tebligat gönderilmesi gerekmektedir.

8) Tebellüğ tarihinin içinde bulunduğu aya ait APHB verilme süresine kadar işveren tarafından bildirim yapılması gerekmektedir. Bu şekilde işverence bildirim yapılmaması veya geç bildirim yapılması halinde İPC uygulanacaktır. Ancak, işyerlerinde SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılacak denetim ve kontrollerde söz konusu bildirimin geç yapıldığının tespiti halinde ise idari para cezaları yukarıda belirtilen tebligat yapılmadan uygulanacaktır.

8) Tebellüğ tarihinin içinde bulunduğu aya ait APHB verilme süresine kadar işveren tarafından bildirim yapılması gerekmektedir. Bu şekilde işverence bildirim yapılmaması veya geç bildirim yapılması halinde İPC uygulanacaktır. Ancak, işyerlerinde SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılacak denetim ve kontrollerde söz konusu bildirimin geç yapıldığının tespiti halinde ise idari para cezaları yukarıda belirtilen tebligat yapılmadan uygulanacaktır.

Örnek-4: 23/08/2019 tarihinde meydana gelen ölümlü olmayan iş kazası sonucu sosyal güvenlik denetmeni tarafından düzenlenen raporda işverenin %80, sigortalının ise %20 oranında kusurlu olduğu (ağır kusur ifadesine yer verilmemiştir) tespit edilmiştir. Söz konusu iş kazası sonucu sigortalıya verilen 10 günlük istirahat raporuna istinaden sigortalıya ödenen 3000 TL geçici iş göremezlik ödeneğinin işverenin kusur oranına (%80) tekabül eden 2400 TL’nin işverenden tahsil edilmesi gerekmektedir.

10) Hastalık vakalarında yapılacak rücu işlemleri için kusur oranları tespit edilmesi gerektiği hallerde, kamu kurum ve kuruluşlarından veya kolluk kuvvetlerinden SGK’ ya intikal eden rapor ve tutanaklar ile mahkeme kararlarında belirtilen oranlara göre kısa vadeli sigortalar servislerince, tespit edilememesi halinde ise SGK tarafından yapılan masrafların toplamının sigorta primine esas kazanç tavanı aylık tutarından fazla olması durumunda dosya, sosyal güvenlik denetmeni tarafından incelenecek ve düzenlenen raporlarda belirtilen kusur oranlarına göre işlem yapılacaktır.

10) Hastalık vakalarında yapılacak rücu işlemleri için kusur oranları tespit edilmesi gerektiği hallerde, kamu kurum ve kuruluşlarından veya kolluk kuvvetlerinden SGK’ ya intikal eden rapor ve tutanaklar ile mahkeme kararlarında belirtilen oranlara göre kısa vadeli sigortalar servislerince, tespit edilememesi halinde ise SGK tarafından yapılan masrafların toplamının sigorta primine esas kazanç tavanı aylık tutarından fazla olması durumunda dosya, sosyal güvenlik denetmeni tarafından incelenecek ve düzenlenen raporlarda belirtilen kusur oranlarına göre işlem yapılacaktır.

Kaynak: SGK-2019/20 sayılı Genelge

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR VE KİMLER YARARLANABİLİR?


Doğum borçlanması, doğum yapan kadınların doğumdan sonraki dönemlerini sigortalı göstermelerini sağlayan haktır.

Ancak bunun bazı kriterleri vardır. Bu kriterleri yerine getirmek gerekiyor.

Öncelikle, bu haktan yararlanmak isteyen kadınların doğumdan önce sigorta kayıtlarının olması gerekiyor.

Doğumdan önce hizmet akdine tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/1-a ), kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b) ve kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) ‘doğum borçlanması’ için başvuruda bulunabilirler.

ÜÇ KRİTERİ YERİNE GETİRMEK GEREKİYOR

Doğum borçlanması 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 41. maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin (a) bendine göre, kadınların doğum borçlanmasından yararlanması için üç ana kriteri yerine getirmesi gerekiyor. Bunlardan ilkini, doğumdan önce sigortalı bir işte çalışması veya sigorta kaydının yapılması oluşturuyor. İkinci olarak doğumdan sonra annenin çalışmıyor olması lazım. Yani doğumdan sonra sigorta primlerinin ödenmemiş olması gerekiyor. Üçüncü olarak bebeğin yaşaması şartı bulunuyor. Doğum borçlanmasından yararlanacak olan annenin, doğumdan önce sigortalı olması ve doğumdan sonra da sigortasız olması söz konusu olacak. Bir de çocuk sağ olacak.

NEREYE BAŞVURU YAPILABİLİR?

Bu kriterleri taşıyan kadınların doğum borçlanması için başvuru yapmaları gerekiyor. İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanuna tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru yapabilirler. Kamu görevlileri ise eski kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri “SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesiyle başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir. Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmesi gerekmiyor. Kurum kayıtları baz alınarak sigortalının talebi sonuçlandırılıyor.

İKİ YIL BORÇLANILABİLİYOR

Doğum borçlanmasında iki yıl hakkı bulunmaktadır. Çocuk başına kadınlar iki yıllık borçlanma hakkından yararlanacaklar. Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır.

Doğum borçlanmasında iki yıl hakkı bulunmaktadır. Çocuk başına kadınlar iki yıllık borçlanma hakkından yararlanacaklar. Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır.

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI

SGK işten çıkış kodları hem işveren hem de işçinin hak ve sorumlulukları açısından oldukça fazla önem arz etmektedir. Bir çalışanın iş akdinin resmen sonlanması için formalite gereği tamamlanması beklenen sıradan bir aşama değil, aksine iş akdi feshi sürecinin doğu ve eksiksiz tamamlanması için yerine getirilmesi gereken en önemli adımdır. İşten çıkış kodları bize iş akdinin neden, hangi sebeple ve hangi tarafın isteğiyle sonlandığını anlatmakla beraber, fesih sürecinden sonra çalışanın hangi haklara sahip olup olmayacağını da belirler. İşten çıkış kodlarına göre çalışan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı alıp almayacağı belirlenir. Bu yüzden SGK işten çıkış kodu, iş akdi sonlanan her çalışan için doğru olarak girilmelidir. Zira olası bir yanlışlıkta ya da kasıtlı olarak farklı bir kod girme durumunda hem işçi hem de işveren zor durumda kalabilir, işveren için ciddi yaptırımlar söz konusu olabilir.

ANNEYE EN AZ 6.848 TL

Doğum yapan çalışan kadınlara devlet büyük maddi destek veriyor. 1 çocuklu asgari ücretli bir anneye ödenen para, 6.848 lirayı buluyor

Çalışan anneler, doğum yaptıklarında üç ayrı ödeme alırken, bu para asgari ücretli bir anne için en az 6 bin 848 lirayı buluyor. Rakam çocuk sayısına ve brüt maaşa göre artıyor. 4 bin lira brüt ücreti olan bir anne için ödenen toplam miktar ilk çocukta 10 bin 435 liraya, üçüncü çocukta ise 10 bin 735 liraya kadar çıkıyor.

112 GÜNLÜK ÖDEME

Doğum öncesi ve doğum sonrası 8’er hafta olmak üzere toplamda 16 hafta izin yapan anneler, bu sürelerde çalışmasalar da maaşları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödeniyor. Toplam 112 güne denk gelen bu sürede annelere brüt maaşlarının üçte ikisi veriliyor. Asgari ücretli bir annenin aldığı para, en az 6 bin 367 lira 57 kuruşu buluyor. Bu parayı alabilmek için raporu işyerine teslim etmek yeterli oluyor. İşlemler işyeri tarafından yapılıyor.

İLK ALTIN DEVLETTEN

Annelere ayrıca devlet doğum yardımı da yapıyor. Bu yardımı alabilmek için çalışma şartı aranmıyor. Tüm annelere bebeğin yaşaması şartıyla çocuk sayısına göre ödeme yapılıyor. Burada ödemeler ilk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncü ve sonrasında 600 lira olarak belirleniyor. Para annenin hesabına yatırılıyor. Bunun için kaymakamlıklara başvurmak yeterli oluyor.

HER YIL SÜT PARASI ARTIYOR

Annelere ödenen üçüncü ödeme ise süt parası olarak biliniyor. Her yıl artan süt parası, bu yıl 180 lira olarak uygulanıyor. Çalışan anneye ödenen bu para anne çalışmadığı zaman sigortalı babaya veriliyor. Tüm bu ödemeleri e-Devlet’ten takip etmek ve kendi banka hesabınıza yönlendirmek de mümkün oluyor.Asgari ücretli bir annenin ödeneği şöyle hesaplanıyor:

Aylık brüt ücret: 2.558.40 TL

Günlük brüt ücret: 2.558.40 TL/ 30 = 85,28 TL

16 haftalık (112 gün) rapor parası: – 85.28X 112= 9.551.36

Anneye ödenecek miktar: 9.551.36 X 2/ 3= 6.367.57 TL